Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i kulturarv og digitalisering

Søknadsfrist: 03.02.2020

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i kulturarv og digitalisering

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er det fra 01.08.2020 ledig stilling som stipendiat i kulturarv og digitalisering.

Tilsettingsprosessen ivaretas av Institutt for kultur, religion og samfunnsfag. Avhengig av stipendiatens faglige bakgrunn, kan stillingen bli lagt til et annet institutt ved HIU. Instituttilhørighet vil avklares i løpet av ansettelsesprosessen. Nærmeste overordnede vil være instituttleder eller nestleder/faggruppeleder for fagområdet. Hovedarbeidssted er p.t. studiested Bø eller Notodden. Stipendiaten vil knyttes til forskergruppen Kulturarv i bruk.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning, med karakterer som tilfredsstiller kravene til opptak på doktorgradsprogrammet i Kulturstudier. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. Akademisk bakgrunn fra disipliner som sosiologi, geografi, historie, sosialantropologi, tverrfaglige kulturstudier, estetiske fag, pedagogikk, museologi og arkeologi er særlig aktuelt. Søker bør vise god kunnskap om digitaliseringsprosesser og samfunnsmessige sider ved kulturarv.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Kulturstudier.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid i forskergrupper og i andre relevante foraer. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om doktorgradsprosjektet

Til søknaden må søkere legge ved en faglig gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse (maks 5 sider) for arbeidet i stipendiatperioden. Her skal søker gjøre rede for tema, problemstilling, teori og metodisk opplegg, samt angi tidsplan for gjennomføring av prosjektet. Ved vurdering av søkere blir det lagt vekt på den innsendte prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Ved siden av dette vurderes også relevansen av masteroppgavens tematikk og eventuell senere forskning, samt tidligere beskjeftigelse med det aktuelle praksisområdet.

Til grunn for denne utlysningen ligger en antagelse om at den digitale tidsalder endrer vår omgang med kulturarv på grunnleggende måter. Søkere til stipendiatstillingen skal undersøke hva digitalisering gjør med kulturarv. Prosjektet skal gi innsikt i hvordan digitalisering former og påvirker kulturarv, det vil si hvordan kulturarv og kulturarvspraksiser endres ved at kulturarv i økende grad digitaliseres. Det er viktig at prosjektet vektlegger sosiale og kulturelle dimensjoner ved digitaliseringen. Søker skal undersøke hvilke følger digitalisering av kulturarv har for bruk av fortid i samtiden, når kulturarv i økende grad bevares, lagres, arkiveres, rekonstrueres, formidles, tas i bruk og erfares digitalt.

Søker bes gjøre rede for et empirisk felt i prosjektbeskrivelsen. Prosjektet kan gjerne ha en kompatativ utforming.

Tilsetting skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan førsteamanuensis Steffen F. Johannessen , tlf. 35952589 / 46410600, og instituttleder Tone Strøm, tlf. 31 00 88 56 ved institutt for kultur, religion og samfunnsfag kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen