Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i forskningsprosjektet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd»

Søknadsfrist: 12.12.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idrett- og utdanningsvitenskap er det ledig midlertidig stilling som stipendiat innen temaet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd», med tiltredelse etter nærmere avtale. Tilsetting skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt / pliktarbeid inn i prosjektet.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingen er tilknyttet Institutt for pedagogikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Campus Porsgrunn.

Stipendiaten vil være knyttet til forskningsprosjektet "UngSa - Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark" og være en del av forskergruppen "Oppvekst og utdanning"

Det er en forutsetning at den som tilsettes søker og innvilges opptak på universitetets doktorgradsprogram i kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Om doktorgradsprosjektet

Stillingen er gitt temaet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd». Tematikken som ønskes studert er «Gjennomføring i videregående skole fra sårbare (utsatte) posisjoner». Stipendiaten vil være del av forskningsprosjektet «UngSA - Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark» ved Universitetet i Sørøst Norge.

Stipendiatens forskningsprosjekt skal være med å produsere kunnskap om skolegjennomføring blant unge i sårbare (utsatte) posisjoner, og alle kandidater oppfrodres til å lage egen skisse til hvordan dette kan gjøres. Det vil være sentralt å utvikle en analytisk forståelse av samspillet mellom lokale og nasjonale forhold langs en rekke dimensjoner slik at kontekstualisert kunnskap om barn og ungdoms erfaringer kan fanges opp. Det vil her være sentralt å se på konkret kommunal og fylkeskommunal utøvelse knyttet til frafallsforebygging fra en tidlig alder, samtidig som unge følges i et «her og nå»-fokus.

UngSA er en longitudinell kvalitativ studie som følger 71 Telemarksungdommer, som på starttidspunktet var i alderen 16 til 21, gjennom regelmessige intervjuer over en tiårsperiode fra 2013 til 2023. Deltakerne i undersøkelsen er ungdom der halvparten er rekruttert fra NAV systemet og den andre halvparten fra videregående skole. Datamaterialet omfatter transkriberte lydfiler, feltnotater, observasjoner og systematiserte temalister. Metoden som prosjektet følger har en indirekte etnografisk tilnærming der hensikten er å engasjere informanten i en samtale uten å stille direkte spørsmål som krever konkrete svar. Intervjuene gjennomføres på en uformell og indirekte måte ved å ta utgangspunkt i informantens ståsted. Hensikten er å fange opp ungdommens egne fortellinger om skoleavbrudd gjennom deres eget vokabular uten at samtalen blir styrt eller farget av forskerens måte å ordlegge seg på gjennom faglig akademisk terminologi. Prosjektet er nå i sitt femte år, og stipendiaten kan således følge ungdommenes karriereløp fra skole til arbeid, fra NAV til skole til arbeid eller fra NAV til arbeid. Det forventes at stipendiaten bidrar til den pågående datainnsamlingen i UngSA.

Faglig ramme:

Forskning og statistikk rundt gjennomføring og frafall konsentreres ofte om enkeltfaktorer, som sosioøkonomisk bakgrunn, grunnskolepoeng og kjønn, og kan spores tilbake til den enkelte ungdom. Annen forskning er opptatt av prosessene som fører til skoleavbrudd, gjerne sett i et livsperspektiv. Forskningen kan således sies å enten fokusere på de individuelle eller strukturelle faktorer mens andre ser på system eller kulturelle faktorer.

Fokuset i forskningsprosjektet UngSA, og derav også doktorgradsprosjektet, er å ta perspektivene et skritt videre ved å se på samspillet mellom individet, systemet og det kulturelle, og produsere kunnskap om prosessene rundt skolegjennomføring fra sårbare (utsatte) posisjoner og den sosiale rammen disse prosessene foregår innenfor. For å forstå skolegjennomføring blir det viktig å se på rollen skole og utdanning har i den større samfunnsutviklingen.

Prosjektet står midt i diskusjonen om hvordan kultur skapes gjennom forskjellige praksiser. Det overordnede forskningsperspektiv er at kultur analyseres, da sett særlig gjennom ett av Ph.D.-programmet i kulturstudiers hovedområde; kulturdidaktikk. Her belyses blant annet samspill mellom skole og samfunn, og sosial klasse og utdanning, ved analysering av tankesett, tilhørighet, språk- og kommunikasjonsmønstre og praksiser i samspill med samfunnsutviklingen.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad (120 studiepoeng) innen pedagogikk, sosialfag eller tilsvarende høyere utdanning i samfunnsvitenskap eller relevante profesjonsbaserte masterutdanninger. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute, og kandidaten må oppfylle opptakskravet til doktorgradsprogrammet i kulturstudier, normalt med vektet gjennomsnittskarakter på mastergraden lik B eller bedre. Erfaring fra undervisning og kjennskap til lærerutdanning er en fordel.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Stipendiaten oppfordres til å publisere artikler i internasjonale tidsskrift på engelsk.

Den som tilsettes skal søke og innvilges opptak til doktorgradsprogrammet i kulturstudier ved USN innen tre måneder fra tiltredelse. Det foreligger en kort beskrivelse av dette programmet som kan oversendes på forespørsel til Professor Lars Frers ([email protected]), og vi oppfordrer aktuelle søkere til å sette seg inn i den faglige innretningen på doktorgradsprogrammet.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk innenfor feltet
 • muligheter for hospitering i utlandet hos våre samarbeidsinstitusjoner
 • godt og spennende sosialt miljø
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Geir Moshuus, tlf. 35 57 54 43 / 400 44 410
 • Professor Torill Aagot Halvorsen, tlf. 35 57 53 16 / 922 39 051

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Hovedfags-/masteroppgaven
 • Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse der søkeren definerer seg inn i det overnevnte prosjektet
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen