Stilling:

Stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på kroppsøving

Søknadsfrist: 07.10.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær.

Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.


Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning kunst- og kulturfag, studiested Levanger er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på kroppsøving. Stillingene er knyttet til fagggruppe kroppsøving, idrettsvitenskap og friluftsliv, og forskningsgruppen Physical Education, Activity and Health.

Ansettelsesperioden er tre år uten pliktarbeid.

Stillingen har kontorsted Levanger.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, noe som gir store muligheter for samarbeid, uansett geografisk plassering.

Det er residensplikt i stillingen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen skal bidra til at det utvikles ny teoretisk og empirisk kunnskap om profesjonspraksis og vitenskapelig innsikt i handlingsbasert kunnskap.

I stillingen er det sentralt å se nærmere på lærere sin strategi for å innføre fysisk aktivitet i eget fag (slik det er foreslått av Stortinget), hvordan lærere tenker løse dette, hva de opplever de har av kompetanse for å gjøre dette, samt hvilke utfordringer de opplever med tanke på å innføre fysisk aktivitet som en del av eget fag. Intervensjoner med tanke på å teste ut ulike strategier på bakgrunn av praktisk kunnskap blant disse lærerne, hvor blant annet objektive målinger av fysisk aktivitet inngår, er sentralt i studien. Det samme gjelder måling av fysisk aktivitet før og etter en eventuell endring med minst én time daglig fysisk aktivitet innenfor dagens timetall i skolen. Doktorgradsavhandlingen bør skrives som en artikkelsamling.

Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig vitenskapelig arbeid som publiseres enten som en monografi eller en samling av artikler.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.

Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.

Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i fagmiljøet, og den aktuelle forskningsgruppen. Det er ønskelig at kandidaten legger inn et lengre eller flere kortere utenlandsopphold under arbeidet med doktorgraden.

Om profesjonspraksis som fagområde

Doktorgradsstudiets overordnede siktemål er å bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for studier av profesjonspraksis og samtidig styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse innen de profesjonene som omfattes av programmet.

Doktorgradsprogrammet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og kunnskap om anvendelse av vitenskapelige metoder.

Gjennom utdanningen skal doktorgradsstudentene skaffe seg faglig dybde og bredde i det tverrvitenskapelige fagområdet studier av profesjonspraksis med fokus på utøveren, samt kunne sette fagområdet inn i en større samfunnsmessig sammenheng. De ulike doktorgradsarbeidene skal være faglige bidrag på høyt nivå, både til profesjonene og til samfunnet for øvrig.

Doktorgradsarbeidene skal sette nye temaer på dagsorden, og de skal bidra til at det utvikles ny kunnskap om profesjonene, både teoretisk og empirisk, og de skal gi vitenskapelig innsikt i handlingsbasert kunnskap.

Les mer om profesjonspraksis som fagområde på vår hjemmeside.

Kvalifikasjonskrav

 • Ha mastergrad i kroppsøvings- eller idrettsvitenskap. Det kreves minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Ha erfaring i måling av fysisk aktivitet ved hjelp av Actigraph.
 • Relevant arbeidserfaring fra skoleverket.
 • Det er en forutsetning av søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen bør skrives på engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater. Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring.
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Personlig egnethet
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, årslønn NOK 449 400,- pr. år. (ltr 51).

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserermoderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristen utløp bli opprettet en intern sorteringskomite, for å vurdere søknadene. De best kvalifiserte innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 07.10.2018.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på at alle krav knyttet til opptak i PhD programmet i studier av profesjonspraksis er oppfylt
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på ca. 10 sider, eksklusiv referanseliste (12 font og linjeavstand 1,5) og den skal presentere en studie innenfor forskningstemaet som er beskrevet over. I prosjektbeskrivelsen skal kandidaten konkretisere sin problemstilling, gjøre rede for de teoretiske perspektivene i studien og de metodiske tilnærminger som er valgt
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan og en plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30080972

Søknadsfrist: 07.10.2018

Søk på stillingen

fnokode:1234