Stilling:

Førsteamanuensis i norsk språk

Søknadsfrist 15. november 2018

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er lagt til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, institutt for humanistiskefag, med hovedtilhørighet til fagmiljøet i Norsk. Fagmiljøet i norsk har for tiden 31 ansatte. Stillingen er knyttet til fagområdet norsk språk, hvor det forskes på blant annet emner innenfor norsk språkstruktur, norsk som andrespråk, litterasitet og sosiolingvistikk.

Stillingen er fast, 100 %. Tiltredelse ønskes 01.08.2019.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Til stillingen knytter det seg forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid i tråd med gjeldende rammer og strategier
 • Stillingen vil bli tildelt undervisning ved eksempelvis høgskolens masterprogrammer, lektor- og lærerutdanninger, samt videreutdanning av lærere og annen oppdragsvirksomhet i samarbeid med arbeidslivet
 • Noe av undervisningen vil kunne medføre reiser til samlinger og praksisplasser i distriktet
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kompetanse og erfaring

 • For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad
 • Søkere må ha doktorgrad i språkvitenskap eller norskdidaktikk, med avhandlingsemne innen norsk språk. Blant søkere med like sterke kvalifikasjoner vil søkere med forskningskompetanse innen emner som norsk språkstruktur, språk i digitale medier, litterasitet eller sosiolingvistikk bli foretrukket
 • Søkere bør ha pedagogiske kvalifikasjoner tilsvarende PPU eller universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved ansettelse mangler pedagogisk basiskompetanse må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen
 • Bred og dokumenterbar norskdidaktisk kompetanse ervervet gjennom utdanning eller yrkespraksis vil bli tillagt vekt.
 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i undervisningen
 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk eller et annet skandinavisk språk og beherske begge målformer i norsk

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.Personlig kompetanse

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Fagmiljøets arbeidsform forutsetter tett samarbeid mellom lærere og fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning. Gode evner til å kommunisere med og formidle til studenter er en forutsetning. I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper og ferdigheter på høyt nivå og vise engasjement. Gode evner til å kommunisere godt med studenter, kolleger og andre ansatte er også et krav. Den som tilsettes må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og inntil 8 dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives. Vitenskapelige arbeider som skal vurderes må være tilgjengelige på ett av de skandinaviske språkene eller på engelsk.Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges søknaden.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen