LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Fakultetsrådgiver - internasjonal akkreditering

Søknadsfrist: 29.11.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

Ved USN Handelshøyskolen/Fakultetsadministrasjonen er det ledig fast stilling som Fakultetsrådgiver - internasjonal akkreditering

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det ledig fast 100 % stilling som fakultetsrådgiver for internasjonal akkreditering for snarlig tiltredelse.

Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen og vil inngå i et team av fakultetsrådgivere, og nærmeste leder er fakultetsdirektør.

Hovedarbeidsted er p.t Campus Vestfold. Noe reisevirksomhet mellom campusene må påregnes.

Fakultetet har nylig gjennomført en søknadsprosess om akkreditering på programnivå, EFMD bachelor, der avgjørelsen vil foreligge i desember 2022. Dette arbeidet har til nå vært organisert som et prosjekt der fakultetsadministrasjonen har vært prosjektsekretariat, men vil fra 01.01.2023 inngå i linjen som en del av den ordinære virksomheten i fakultetsadministrasjonen.

I forbindelse med akkrediteringsarbeidet vil det foreligge en rapport med anbefalinger for videre arbeid som skal følges opp.

Videre har USN Handelshøyskolen ambisjoner om å søke om internasjonal institusjonsakkreditering, og den som tilsettes vil bli sentral i dette arbeidet.

En internasjonal akkreditering bygger på følgende kjerneelementer som inngår i et helhetlig rammeverk:

 • Kontekst, ledelse og strategi
 • Studieprogramportefølje
 • Studentoppfølging inklusiv karriere og alumnivirksomhet
 • Fakultets faglige sammensetning, ledelse og utvikling
 • Forskning og utvikling
 • Executive utdanning
 • Infrastruktur, finansiering og administrasjon
 • Internasjonalisering
 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
 • Arbeidslivstilknytning

Vi søker etter en initiativrik medarbeider med stor arbeidskapasitet, som kan bidra til vår strategiske satsning gjennom å levere god administrativ støtte til fakultetets vitenskapelige ansatte og ledelse. Vi søker deg som har solid kompetanse og erfaring fra UH-sektoren og som ønsker å jobbe både operativt og strategisk i et dynamisk miljø.

Fakultetet har som en del av akkrediteringsarbeidet igangsatt et utviklingsarbeid innen forskning og internasjonalisering. Utlyst stilling skal være administrativt koordinator for fakultetets forsknings- og internasjonaliseringsarbeid, og ivareta administrative oppgaver i samråd med fakultetsledelsen, instituttene og øvrig administrasjon.

Til den rette personen kan vi tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å være med å utvikle egen stilling i en ambisiøs og utviklingsorientert organisasjon. Du vil jobbe i tett samarbeid med fakultetsledelsen, instituttledere, vitenskapelige ansatte og USNs fellestjenester.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Administrativ koordinator for arbeidet med planlegging og oppfølging av internasjonal akkreditering. I samarbeid med fakultetetsrådgiverteamet:
  • Administrative oppgaver knyttet til analyse, utredning, utforming og oppfølging av handlingsplaner i tråd med rammeverket for internasjonal akkreditering
  • Initiere og delta i utviklingsprosjekter på fakultetet knyttet til FoUI, internasjonalisering, digitalisering, alumni-virksomhet og arbeidslivsrelevans
 • Forskningsadministrativ lederstøtte til fakultetsledelsen. Administrativ støtte ved gjennomføring av prosesser og tiltak initiert av fakultetsledelsen som f.eks. endringer knyttet til forskningsgrupper, forsknings- og innovasjonssentra og gjennomføring av tiltak for å styrke forskning, publisering og søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Være fakultetets administrative bindeledd til USNs sentrale fellestjenester i forbindelse med forskning og internasjonalisering
 • Løpende oversikt over fakultetets internasjonale samarbeidsavtaler for å bistå fakultetsledelsen i internasjonaliseringsarbeidet i samarbeid med Seksjon for internasjonalisering
 • Forberedelse og gjennomføring av møter, seminarer og forskningsrelaterte arrangementer
 • Oppdatere og vedlikeholde fakultetets nettsider knyttet til FoUI-virksomheten og formidle aktuell informasjon gjennom ulike kanaler (f.eks. organisere workshops/seminarer, websider, interne kanaler)

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole på minimum masternivå
 • Det kreves god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og virksomhetsforståelse generelt
 • Oppdatert kunnskap om lover og forskrifter relatert til utdanning og forskning innen sektoren
 • Relevant utrednings- og prosjekterfaring
 • Meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Oppdatert digital kompetanse
 • Erfaring fra internasjonal akkrediteringsprosess er ønskelig

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • God organisasjonsforståelse og forståelse for UH-sektoren

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (kode 1434): NOK 526 100 – 648 700 per år eller seniorrådgiver (kode 1364): NOK 573 900– 790 100 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS