Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Professor i profesjonsfaglig digital kompetanse

Søknadsfrist: 22.09.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er det fra 01.01.2020 ledig fast stilling som professor innen fagområdet profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Fagbakgrunnen kan både være fra IKT og læring, pedagogikk, fagdidaktikk eller et annet undervisningsfag. Den tilsatte skal bidra til at USN og regionen inntar en nasjonalt ledende rolle som kompetansemiljø innen profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i skole og lærerutdanning.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingen knyttes til det instituttet ved HIU som faglig framkommer som mest relevant for vedkommende som tilsettes, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted blir p.t. Porsgrunn, Notodden eller Vestfold etter avtale. Det må påregnes arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen er i hovedsak knyttet til forskning og utvikling innen profesjonsfaglig digital kompetanse.

Den som tilsettes skal være en faglig pådriver innen feltet og bidra til å styrke nasjonalt og internasjonalt nettverk. Vedkommende vil få ansvar for forskning, forskningsledelse og veiledning i samarbeid med universitetets nettverk av forskere.

Professoratet er et gaveprofessorat gitt av regionen og de overordnede målsetningene for prosjektet er:

 • USN og regionen skal, gjennom gaveprofessoratet, samarbeide tett om å utvikle kunnskap om hva PfDK er og hvordan kompetansen kan utvikles i skole og lærerutdanning
 • USN skal, gjennom gaveprofessoratet, aktivt stimulere til Master-, PhD-prosjekter og generelt forskningsarbeid rettet mot PfDK som er av tydelig relevans for regionen
 • USN skal, under ledelse av den som tilsettes, søke om Senter for Fremragende Utdanning (SFU) rettet mot PfDK

For å nå våre ambisjoner om å utvikle fremtidsrettede lærerutdanninger og masterutdanninger søker vi engasjerte og innovative medarbeidere, som gjennom undervisning og forskning kan utvikle profesjonelle og engasjerte lærere og pedagoger for våre nye generasjoner.

Forskergrupper er et nøkkelelement i universitetets strategier for faglig utvikling og forskning, og det forutsettes aktiv deltakelse i en eller flere av disse.

Kvalifikasjoner

Søker må ha doktorgrad i pedagogikk, fagdidaktikk eller annet relevant undervisningsfag. Søkeren må ha solid kjennskap til profesjonsutdanningsfeltet, kunne dokumentere kompetanse i kvalitative og / eller kvantitative forskningsmetoder og vitenskapsteori, danning og didaktikk / fagdidaktikk. Erfaring fra forskning og utviklingsarbeid med fokus på IKT i utdanning er en forutsetning.

Søkere må kunne dokumentere høy kompetanse innen ett eller flere forskningsområder med relevans for PfDK. Den som tilsettes må kunne vise til forskning av høy internasjonal kvalitet, og produksjonen skal reflektere en selvstendig forskningsprofil og vise evne til å ta opp nye problemstillinger av relevans for dagens og fremtidens skole. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale publiseringskanaler innenfor sitt fagområde vil bli tillagt stor vekt.

Det legges til grunn at den som tilsettes er i stand til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid, inkludert akkvisisjonsarbeid og tilrettelegging for ekstern finansiering av forskning. Det vil også bli lagt vekt på dokumentert og omfattende undervisningsinnsats, utvikling av undervisningsmateriale, og veiledning av studenter på alle nivå.

Den som tilsettes må evne til å arbeide selvstendig og i fagteam. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Det forutsettes pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Da undervisningsspråket er norsk og stillingen krever tett dialog også med praksisfeltet, må den som tilsettes kunne kommunisere på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk) i tillegg til engelsk.

Vi tilbyr

 • Fagmiljø i sterk utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Professor (kode 1013) lønnsspenn 72-85 (NOK 667 200 – 934 800 i året).

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Prosjektleder Toril Aagaard, tlf: 470 26 362
 • Professor Merethe Roos, tlf: 35 02 65 14

Tilsettingsprosessen vil tas hånd om av instituttleder Tone Strøm ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag,

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalkonsulent Mona H. Matsen, epost: [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at alle etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV for at en søknad skal vurderes for stillingen.

Søk stillingen