Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Postdoktor i forskningsprosjektet pARTiciPED

Søknadsfrist: 22.01.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig åremålsstilling som Postdoktor i forskningsprosjektet pARTiciPED

Om stillingen

Ved Fakultet for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.05.2021 ledig stilling som postdoktor i forskningsprosjektet pARTiciPED.

Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, og nærmeste overordnede er instituttleder. Arbeidssted er p.t. Notodden.

Postdoktorstillingen er tilknyttet det tre-årige forskningsprosjektet pARTiciPED, som er støttet av FINNUT-programmet i Norges forskningsråd. Prosjektet fokuserer på partnerskap mellom kunst, kultur og læring i samarbeid mellom lærerutdanning, skole og ulike prosjekter i Den Kulturelle Skolesekken (DKS). (https://www.hiof.no/lu/english/research/projects/participed/ )

Den som blir tilsatt i stillingen skal med sin forskning, i samarbeid med andre forskere og med veiledning av mentor, bidra til prosjektet som helhet og til utvikling av ny kunnskap om samarbeidet mellom lærerutdanningen, skolen og Den kulturelle skolesekken.

pARTiciPED starter opp i januar 2021. Det omfatter tre ulike DKS-prosjekter som tilknyttes praksisdelen av lærerutdanningen. Hvert av prosjektene vil være organisert som et «laboratorium» der målet er å undersøke hvordan skole, lærerutdanning og DKS kan videreutvikle sitt samarbeid. Elever, lærere, lærerstudenter, kunstnere, kulturarbeidere, lærerutdannere og forskere vil kunne være deltagere i laboratoriene. Metodologien i prosjektet er hentet fra aksjonsforskningen og forankret i metoder som er utviklet innen deltagende design.

Postdoktorstillingen vil være tilknyttet en gruppe forskere (arbeidspakke 5) som følger de tre laboratorienes arbeid. Vi er særlig interessert i hvilke erfaringer de involverte deltagerne gjør seg, og få belyst ulike dimensjoner og mangfoldet av forståelser i disse laboratoriene. Det vil kunne legges særlig vekt på lærerstudentenes erfaringer med denne formen for profesjonskvalifiserende praksis i lærerutdanningen. Postdoktoren vil ha tilknytning til en forskergruppe på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, USN.

På bakgrunn av ovenstående utarbeider søkeren en prosjektskisse (5 sider) med forslag til to eller flere vitenskapelige arbeider. Det ønskes prosjektforslag basert på tverrfaglighet og kritiske tilnærminger og som bidrar i den overordnende teori- og metodeutviklingen i pARTiciPED.

Tilsetting skjer for en periode på to år, med en mulighet for å forlenge tilsetting til tre år med undervisningsplikt der hvor søker har relevant kompetanse innenfor instituttets undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Søkere til postdoktorstillingen må ha norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller annet relevant fagfelt innenfor humaniora og kunst- og kulturstudier, for studier av partnerskap mellomkunst, kultur og læring i skole og lærerutdanning. Graden må være oppnådd innen stillingen tiltres.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig kunne dele kunnskaper og delta i samarbeidet i forskningsprosjektet pARTiciPED. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Den som ansettes må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk.

Søker må ha dokumentert kunnskap om og erfaring med skole og lærerutdanning.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
  • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
  • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Postdoktor (stillingskode 1352): LT 62-74, NOK 555 800 – 694 400 i året. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere ogutdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsattfunksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:1. Attesterte vitnemål fra høgskole/universitet2. Doktorgradsavhandling3. Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse4. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse5. Kontaktinformasjon til 3 referanser

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS