LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Postdoktor (3 år) ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Søknadsfrist: 05.12.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Postdoktor (3 år) ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Ved senter for framifrå forsking (SFF) Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, ved Klinisk Institutt 1, Det medisinske fakultet, er det ledig ei (100%) mellombels stilling som postdoktor for ein periode på tre (3) år. Stillinga er knytt til prosjektet «Protein Biomarkers and Novel Targets in Aggressive Breast Cancer», finansiert av Universitetet i Bergen og Noregs Forskingsråd.

Om CCBIO

CCBIO leiast av professor Lars A. Akslen og arbeider med biomarkørar for å oppnå ei betre forståing av kreftsvulstar og meir presis kreftbehandling. Forskarane har eit særleg fokus på mekanismar og markørar knytt til korleis svulstar veks og samhandlinga mellom svulstceller og mikromiljøet, og korleis dette påverkar kreftspreiing og prognose. Forskingsaktiviteten er organisert i fire program: basale studie og dyre-modellar (Program 1), kartlegging og validering av nye biomarkørar (Program 2), kliniske studiar (Program 3) og studiar av etiske-, økonomiske- og prioriteringsmessige problemstillingar (Program 4). CCBIO har ein sterk internasjonal profil og samarbeidspartnarar på verdsbasis og er ein av to stadar i Norden som har instrumentering for Imaging Mass Cytometry (IMC). Les meir om CCBIO.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Postdoktoren vil vere del av Program 2 og vil fokusere på underprosjektet : ”High dimensional profiling of neurogenesis in breast cancer ”.

Målet er å identifisere biomarkørar som reflekterer interaksjonen mellom tumorceller og nervestrukturar ved brystkreft, og korleis dette påverkar aggressive trekk ved svulstar og pasientprognose. Stillinga vil fokusere på integrerte proteinstudiar ved hjelp av imaging mass cytometry (IMC) og proteomikk-profilering av humane vevsprøver og materiale frå cellemodellar.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innanfor eit relevant medisinsk forskingsfelt, eller ha levert doktoravhandlinga innan søknadsfristen. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje og seinast innan 5 månader etter søknadsfrist.
 • Søkjarar må ha ein sterk metodologisk bakgrunn med ein klar samla relevans for prosjektet.
 • Søkjarar må ha sterk bakgrunn innan kreftbiologi eller andre relevante medisinske fagfelt.
 • Erfaring med morfologiske metodar, inklusive imaging mass cytometry og konfokalmikroskopi er sterkt ønskeleg.
 • Erfaring med handtering av store datamengder, billed-analyse og bioinformatiske verktøy er sterkt ønskjeleg.
 • Erfaring med proteomikk-analyser er ein føremon.
 • Erfaring med PCR baserte teknikkar, Western blot, ELISA, og cellelinjearbeid vil vere ein føremon.
 • Søkjarar må ha flytande ferdigheitar i engelsk skriftleg og munnleg.
 • Personlege eigenskapar vil verte vektlagt. Søkjarar med dokumentert evne til å arbeide sjølvstendig, samarbeide godt, vise sterk motivasjon og ansvarskjensle, ha høg arbeidskapasitet og entusiasme for forsking vil verte føretrekt.
 • Søkjarar må ikkje vere allergisk mot forsøksdyr og må vere villige til å arbeide med forsøksdyr brukt til dyreforsøk.

For at søknaden skal verte vurdert, må kandidaten byte forskingsmiljø frå der ph.d. arbeidet vart gjennomført.

Om postdoktorstillinga:

Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar. Ingen kan tilsetjast i meir enn ein åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon.

Søkjarar skal ved tilsetjing kome med framlegg til plan for kvalifiseringsarbeidet som inneheld ein framdriftsplan. Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.

Den tilsette kan bli pålagt pliktarbeid i form av undervisning og liknande arbeid ved instituttet.

Vi tilbyr:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn etter lønssteg 62 (kode 1352/lønsramme 24.6) for tida kr 563 900, med medisinsk/odontologisk embetseksamen lønssteg 63 (kode 1352/lønsramme 24.7) for tida kr 574 700, med spesialistutdanning lønssteg 65 (kode 1352/lønsramme 24.9) for tida kr 594 300, i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillinga
 • karakterutskrifter og vitnemål (søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar) og dokumentasjon på innlevert avhandling
 • relevante attestar
 • publikasjonsliste
 • vitskapelege arbeid. Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden (pdf)
 • to referansar (namn og kontaktinformasjon)

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS