Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Postdoktor i folkehelsevitenskap med fokus på fysisk aktivitet og helse

Søknadsfrist: 02.07.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en åremålsstilling i 100 % stilling som postdoktor i folkehelsevitenskap med fokus på fysisk aktivitet og helse år, tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, for en periode på tre år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Postdoktorstillingen vil primært være tilknyttet forskningsgruppen Fysiologisk Adapsjon til Idrett, Trening og Fysisk Aktivitet.

Arbeidsoppgaver

Det er behov for mer forskning om hvordan en kan tilrettelegge for å øke fysisk aktivitetsnivå i befolkningen, samt å undersøke sammenhenger mellom fysisk aktivitet og helse i et livsløpsperspektiv. Betydningen av sosial ulikhet for deltakelse i idrettsaktiviteter og fysisk aktivitetsnivå er spesielt viktig. Organisert idrett og idrettslag er to viktige arenaer innen barn og unges fritidsaktiviteter og kan også ha en betydelig rolle for å øke aktivitetsnivået og fremme sunne livsstilsvaner for denne aldersgruppen. Det skal etableres en kohort i Agder hvor en skal følge barn og unge over tid i forhold til foreldre- og selvrapportert helse og livskvalitet. En skal også undersøke sammenhengen mellom deltakelse i organisert idrett og livsstilsvaner som fysisk aktivitet, søvn og kosthold. Videre vil problemstillinger relatert til fysisk aktivitet og helse undersøkes ved hjelp av eksisterende data og harmonisering av disse.

Forskningsmiljøet ved UiA samarbeider med nasjonale institusjoner som Folkehelseinstituttet og Norges idrettshøgskole, internasjonale forskningsmiljøer samt flere kommuner på Agder.

Den som tilsettes som postdoktor skal bl.a. skrive fagfellevurderte arbeider om tematikken idrettslag og helse i samarbeid med forskningsmiljøet, basert på allerede innsamlede data. I tillegg skal vedkommende koordinere arbeidet med å opprette den angitte kohorten samt involveres i arbeidet med å harmonisere eksisterende datakilder.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Doktorgrad innenfor helse eller idrettsvitenskap. Aktuelle søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen.
 • Relevant forskningserfaring
 • Gode statistikkunnskaper (primært regresjonsanalyser og repeterte målinger)

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Prosjekt og forskningserfaring innenfor fagområdet fysisk aktivitet og helse
 • Prosjektkoordineringserfaring
 • Erfaring med å arbeide i team
 • Arbeid med registerdata
 • Erfaring med kartlegging og analyse av fysisk aktivitetsdata, spesielt data fra aktivitetsmålere
 • Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metodetilnærminger

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 552 800 – 615 900 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • liste over publikasjoner
 • doktorgradsavhandlingen
 • maksimalt 10 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • et motivasjonsbrev med beskrivelse av søkerens forskningsinteresse og bakgrunn, og relevans for den utlyste stilling

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 2. juli 2019.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen, prosjektene (bl.a. for å få tilsendt betenkning) som skal gjennomføres eller søknadsprosessen:

 • professor Sveinung Berntsen, tlf. 38 14 10 45, mobil 909 89 765, e-post [email protected]
 • professor Monica K Torstveit, tlf. 38 14 18 31, mobil 916 44 402, e-post [email protected]

Søk stillingen