Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

PhD-stipendiat i innovative undervisningsmetoder i videregående skole

Søknadsfrist: 15.10.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Handelshøyskolen / Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, har ledig stilling som PhD-stipendiat i innovative undervisningsmetoder i videregående skole

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap er det fra 01.01.2021 ledig PhD-stipendiatstilling innenfor innovative undervisningsmetoder i videregående skole.

Stillingen er knyttet til Institutt for Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold.

Om doktorgradsprosjektet

PhD-stillingen skal bidra med ny kunnskap om elevsentrerte og elevaktiviserende undervisningsmetoder i samfunnsfagene og i humanistiske fag i videregående skole. Grunnlaget for stillingen er aktualisert gjennom Fagfornyelsens tre tverrfaglige temaer: demokrati og medborgerskap; bærekraftig utvikling; folkehelse og livsmestring. Historie og samfunnsfag er i denne sammenheng særlig hensiktsmessige fagområder for tematisering og åpner for samarbeid rundt tverrfaglige undervisningsprosjekter.

PhD-stillingen er konkret forankret i et pågående prosjekt ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap (ØHS) for et mer integrert og praksisrelevant profesjonsemne i lektorutdanningene. ØHS i samarbeid med ansatte ved Institutt for pedagogikk (IPed) og Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet (eDU) som gjennomgår og utvikler en ny studiemodell for lektorutdanningen i historie. Dette arbeidet har også til hensikt å drive digitalt pionerarbeid for nyskaping av profesjonsemnet til lektorutdanning i bredere forstand knyttet til de samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagområdene.

Søker står fritt til å formulere metodiske fremgangsmåter og teoretiske perspektiver for phd-prosjektet i sin prosjektbeskrivelse. Ettersom prosjektet har til hensikt å systematisk undersøke innovative, digitale og alternative undervisningsaktiviteter med utgangspunkt i videregående skoles praksiser vil flere metodiske fremgangsmåter kunne være aktuelle. Det kan for eksempel være aktuelt med metoder som observasjon, videoanalyser og intervju, men også mixed method studier for en kombinasjon av kvantitative breddestudier og kvalitative dybdestudier. Det vil også kunne være relevant med mer eksperimentelle metoder for utforskning av ulike typer digitale og innovative intervensjoner i tverrfaglig samarbeid med lærere, praksisfeltet, og ulike arenaer for undervisning. Det vil kunne være naturlig å ta i bruk teorier om hva som kan bidra til å fremme elevaktivitet og elevsentrering i videregående opplæring knyttet til læringsmiljø og bruk av teknologi og vurdering i den moderne skolen.

PhD-prosjektet skal ha regional relevans gjennom fokus på praksis og profesjonsutvikling og gjennom samarbeid med regionale aktører som videregående skoler og fylket. PhD-prosjektet kan bygge på allerede eksisterende samarbeid i Lektorprogrammet for historie og kunne ta del av et omfattende internasjonalt nettverk samt et nettverk på tvers av fakultetene USN Handelshøyskolen og Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap med fokus på pedagogikk, didaktikk, historie, innovasjon, ledelse, IKT og visuell kommunikasjon.

PhD-stipendiaten og -prosjektet skal forankres i en eller flere forskergrupper ved USN. Relevante forskergrupper kan være Innovasjon og entreprenørskap, forskergruppen Politisk kultur og forskergruppen Lærerprofesjon, lærerutdanning og utdanningspolitikk (TEPEE). Forankringen i forskningsgrupper sikrer stipendiaten tilgang til og støtte fra solide pedagogiske, fagdidaktiske og profesjonsfaglige miljøer. I tillegg vil PhD-prosjektet være støttet av ekspertise ved eDU som i samarbeid med fakultetene skal fremme læring og undervisning i teknologirike (digitale) omgivelser.Tilsetting skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen historie, samfunnsfag og/eller humaniora. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. I tråd med generelle retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved USN må mastergraden ha oppnådd karakteren B eller bedre. Det er et krav at søker har lektorkompetanse.

Ettersom stipendiatstillingen er forankret i lektorutdanningen for historie er det en fordel om søker har erfaring fra videregående skole og/eller fra relevant pedagogisk arbeid.

Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram PEDRES.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan professor Tine S. Prøitz kontaktes på mail: [email protected] eller telefon: +47 31 00 95 77 / + 47 41 27 60 60

For spørsmål om søknadsprosessen kan personalkonsulent Karianne Wolff-Sørensen Wiken, [email protected] kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet og attester
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. Det er en forutsetning at søker behersker norsk eller at annet skandinavisk språk.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS