Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Veterinær innen bakteriologi

Søknadsfrist: 20.01.2020

Ved Veterinærinstituttet i Oslo er det ledig en fast stilling som veterinær innen bakteriologi.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Seksjon for mikrobiologi ved Veterinærinstituttets hovedkontor i Oslo/Ås har ledig en fast stilling som veterinær innen fagområdet bakteriologi. Diagnostikk på sykdomsfremkallende bakterier og antibiotikaresistens hos landdyr er et av seksjonens viktigste arbeidsområder, i tillegg til mat/fórbakteriologi, mykologi og parasittologi. Det diagnostiske arbeidet omfatter kunnskapsbaserte og kostnadseffektive analyser som er svært sentrale i beredskapsarbeidet for meldepliktige og listeførte sykdommer, samt for de nasjonale overvåkningsprogrammene og programmene til de ulike helsetjenestene. Seksjonen bidrar også inn i oppdrag og forskningsprosjekter. For tiden er det 21 ansatte ved seksjonen. Fra mai 2020 skal hele Veterinærinstituttets enhet i Oslo flyttes til Ås og samlokaliseres med NMBU.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til den som ansettes vil i hovedsak bestå i å delta i seksjonens daglige arbeid innen diagnostikk og beredskap, samt faglig rådgiving til myndigheter og husdyrnæringen. Vedkommende skal også bidra til utvikling og modernisering av bakteriologisk diagnostikk, delta i forskningsprosjekter og bidra til å ivareta Veterinærinstituttets nasjonale referansefunksjoner for flere meldepliktige bakteriologiske agens.

Deltagelse i faglige nettverk, både nasjonalt og internasjonalt er viktige oppgaver, og den som ansettes forventes å bidra i arbeidet med å øke oppdrags- og forskningsporteføljen til Veterinærinstituttet, spesielt innen bakteriologiske problemstillinger. Seksjonen har også ansvar for tilsvarende oppgaver innen mykologi og parasittologi, og samarbeid med andre innen seksjonen og med resten av Veterinærinstituttet er meget viktig.

Den som tilsettes forventes å delta aktivt i flytteprosessen og i forbindelse med etablering på Ås.

Kvalifikasjoner / ønsket bakgrunn

Det søkes etter person med veterinærmedisinsk embetseksamen. Kompetanse og erfaring innen bakteriologisk diagnostikk, særlig innen landdyr, samt personlig egnethet, vil bli tillagt stor vekt. Doktorgrad innen relevant fagfelt og erfaring med molekylærbiologiske metoder vil bli tillagt vekt. Erfaring fra klinisk veterinærpraksis vil også være ønskelig.

Vi søker etter en framtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende person. Motivasjon, initiativ og evne til å kommunisere og samarbeide vil bli tillagt stor vekt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk er et krav for stillingen.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som forsker i stillingskode 1108, 1109 eller 1110, avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet har et godt arbeidsmiljø preget av faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid og mulighet for leie av bedriftshytte.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Seksjonsleder Angelika Agdestein på telefon 473 26 674 eller
  • Avdelingsdirektør Berit Djønne på telefon 928 14 711

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort jr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentlighetsloven § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 22/19

Søk på stillingen

Kontaktpersoner: