Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiatstilling i menneskerettigheter - Senter for menneskerettigheter (Det juridiske fakultet)

Søknadsfrist: 19.11.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.


Senter for menneskerettigheter (SMR) er et fler- og tverrfaglig senter som gjennom forskning, undervisning og formidling skal fremme menneskerettighetsfaget som et akademisk fagfelt og styrke sin internasjonale posisjon som en sentral aktør og attraktiv samarbeidspartner innenfor menneskerettighetsfeltet. SMR vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse, blant annet gjennom internasjonale prosjekter og programmer.

For mer informasjon – se SMRs hjemmeside.

Om stillingen

Én stilling som stipendiat (stillingskode 1017) innen menneskerettighetsforskning er tilgjengelig ved Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet. Senteret er den ledende forsknings- og utdanningsinstitusjonen om menneskerettigheter i Norge.

Formålet med stipendiet er forskerutdanning og gjennomføring av et doktorgradsprosjekt. Kandidaten må være kvalifisert for opptak til PhD-programmet ved Det juridiske fakultet. Les om doktorgradsprogrammet her.

Søkere må presentere et forskningsprosjekt innen menneskerettigheter som beskriver temaet, begrunnelse, forskningsspørsmål og analytisk tilnærming og metode. Vi er interessert i å motta forslag som fokuserer på enten ett eller en kombinasjon av følgende to brede forskningsområder, som begge har relevans for senterets arbeid:

 • Det første området gjelder prosessen med implementering eller håndhevelse av internasjonal menneskerettighetslovgivning- og politikk, bredt forstått, på nasjonalt nivå.
 • Det andre området gjelder virkninger (rettslige, politiske, sosiale og eventuelt andre) av menneskerettighetsnormene og aktiviteten til internasjonale eller regionale menneskerettighetsmekanismer på nasjonalt nivå.

Vi foretrekker forskningsprosjekter som inkluderer komparative tilnærminger og ulike metoder fra jus, samfunnsvitenskap eller filosofi, men vil også vurdere forslag som er basert på en relevant disiplin. Den valgte kandidaten vil automatisk bli tatt opp på doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet. Kandidaten forventes å være en aktiv deltaker i og bidragsyter til forskningsmiljøet ved senteret, og delta i en eller flere av forskningsgruppene ved fakultetet, helst fra de som er knyttet til senteret.

Annen informasjon om stillingen

Stipendperioden er fortrinnsvis 4 år, med 25 % obligatoriske undervisningsoppgaver. Dette forutsetter at stipendiaten er i stand til å undervise i fag der det er behov for undervisningsressurser i menneskerettigheter ved Senteret eller relevante undervisningsoppgaver ved fakultetet forøvrig.

Alternativt kan kandidaten søke om et 3-årig stipend uten undervisningsoppgaver.

Undervisningen vil primært foregå på engelsk.

Kvalifikasjonskrav

Søkerne må inneha det som tilsvarer en mastergrad i jus, samfunnsvitenskap (f.eks. statsvitenskap), filosofi eller tverrfaglige menneskerettighetsstudier, med utmerkede resultater. For mer informasjon se her.

Søkere må beherske engelsk godt - skriftlig og muntlig. God beherskelse av et skandinavisk språk vil også være en fordel, men ikke en betingelse. Den valgte kandidaten forventes å arbeide selvstendig og på en godt strukturert måte.

Søkere må ha gode samarbeidsevner og være aktivt involvert i å bidra til et godt fagmiljø ved senteret og fakultetet.

Bedømmelse

I evalueringen av kandidatene vil det bli lagt vekt på kvaliteten på forskningsprosjektet i tillegg til kandidatenes faglige og personlige kvalifikasjoner, spesielt i forhold til deres evne til å utføre det foreslåtte prosjektet innen avsatt tid.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på den sosiale og juridiske relevansen og samtidige betydningen av det foreslåtte prosjektet.

Søkernes prosjektbeskrivelse, karakterer, tidligere akademiske publikasjoner, faglige og personlige kvalifikasjoner vil bli tatt i betraktning i evalueringen.

De best kvalifiserte kandidatene vil bli invitert til intervju for stillingen. Kandidatene evalueres av en bedømmelsesskomité som rangerer kandidatene ut fra kriteriene angitt ovenfor og gjennomfører intervjuer med de best kvalifiserte kandidatene.

Endelig vedtak om tilsetting fattes av fakultetets tilsettingsorgan.

Vi tilbyr

 • Lønn for tilsetting som NOK 491 200 - 534 400 pr. år i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Hvordan søke

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev som beskriver søkernes kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen.
 • En prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Prosjektbeskrivelsen må redegjøre for forskningsprosjektet, dets bidrag og relevans for menneskerettigheter, valg av teori og vitenskapelig metodikk, mulige vitenskapelige etiske utfordringer og en arbeidsplan for gjennomføring. Forslaget bør inneholde en publiseringsplan.
 • Curriculum Vitae (gir en oversikt over utdanning, tidligere stillinger, akademiske prestasjoner og forelesningserfaringer).
 • Komplett liste over akademiske publikasjoner.
 • Bekreftede kopier av sertifikater og vitnemål med alle karakterer inkludert i graden. Hvis originalspråket på vitnemålene/sertifikatene ikke er engelsk eller et skandinavisk språk, må en engelsk oversettelse gis i tillegg til en kopi av originalen. Ikke-norske sertifikater og vitnemål må ledsages av offisiell dokumentasjon som forklarer karaktersystemet, sammen med den offisielle karakterskalaen.
 • Inntil tre akademiske arbeider som søkeren ønsker vurdert. Hvis et arbeid er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom dem dokumenteres sammen med medforfatterens erklæring.
 • En referanseliste (2-3 referanser som inneholder navn, relasjon til søkeren og kontaktinformasjon).

Vær oppmerksom på at alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknaden med vedlegg må leveres i vårt elektroniske rekrutteringssystem. Følg lenken "Søk på denne jobben".

Regler og rutiner

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Senterleder Gentian Zyberi, epost [email protected]

For spørsmål om rekrutteringsprosessen eller søknadsverktøyet: personalkonsulent Andreas Mobråthen, epost [email protected]

Søk på denne jobben

Powered by Labrador CMS