Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat ved SERAF

Søknadsfrist: 16.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Vil du arbeide som PhD-stipendiat ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Institutt for klinisk medisin?

Om stillingen

Stilling som PhD-stipendiat SKO 1017 ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) er ledig. Arbeidssted er Oslo Universitetssykehus Ullevål. Ansettelse gjelder for en periode på 3 år i 100 % stilling. Det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig. SERAF sitt hovedfokus er klinikk-nær rusmiddelforskning, særlig konsekvenser av opioid bruk og legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Senteret driver også veiledning og undervisning. Fagmiljøet er tverrfaglig og forskningen er organisert i forskergrupper. SERAF har som mål å være en sentral forskningsaktør både nasjonalt og internasjonalt. PhD-stipendiat stillingen som nå utlyses vil inngå i SERAF sitt arbeid med nalokson for overdoseforebygging. SERAF har siden 2014 hatt ansvar for en sentral del av Helsedirektorat sin nasjonale strategi for å forebygge overdosedød. I prosjektet «kameratredning med nalokson» deles det ut nesespray motgift til mennesker som bruker heroin. Det er samlet inn data fra flere tusen utdelinger av nalokson og en betydelig andel deltakere har også gitt tillatelse til registerkobling. Den som ansettes skal i hovedsak bidra til å sette opp og utføre dataanalyser om effekt av nalokson prosjektet. Forskningen er kvantitativ og inkluderer kobling av data fra en rekke offentlige registre slik som Reseptregisteret og Dødsårsaksregister m.fl. SERAF har inngått samarbeid med King’s College (London) om undersøkelse av overdoseforebyggende arbeid, inklusive nalokson utdeling, i seks europeiske land.

Som utgangspunkt for PhD-arbeidet skal stipendiaten bli førsteforfatter på minst 3 vitenskapelige artikler som publiseres internasjonalt. Stipendiaten er forpliktet til å søke opptak ved UiO og følge doktorgradsprogrammet (forskerutdanning) der med sikte på graden PhD. Dette innebærer å skrive vitenskapelige artikler og sammenfatning samt forsvare avhandlingen i offentlig disputas. Tema for artikler avtales under arbeid med publiseringsplanen for PhD-prosjektet som detalj-utvikles sammen med veiledere etter ansettelse.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknadopptak/slik-soker-du/

Arbeidsoppgaver

Vi søker en dedikert person med interesse for og gjerne erfaring fra kvantitativ forskning på rusfeltet og som kan bidra til løpende datainnsamling og -analyse i nalokson prosjektet. For å evaluere prosjektets effekt skal vi nå sette opp analyser av allerede innsamlet datamateriale som suppleres fortløpende og kobles mot tilgjengelige offentlige registre.

Den som ansettes skal dessuten være med og planlegge og gjennomføre den norske delen av samarbeidet med King’s College.

Kvalifikasjonskrav

 • Embetsstudium eller mastergradsutdanning på fagområdet medisin eller psykologi eller innen annen relevant fagbakgrunn er et krav for tilsetting. Som hovedregel kreves mastergradskarakter på nivå B eller bedre for opptak på PhD-programmet ved UiO
 • Primær kvantitativ metodekompetanse med bruk av longitudinelle kohort- og / eller registerdata prioriteres
 • Erfaring med vitenskapelig publisering prioriteres
 • Erfaring med forskning eller klinisk praksis på området rus og avhengighet (spesielt skadereduksjon) er av fordel
 • Det forventes svært god formidlingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk
 • Erfaring med bruk av data fra en eller flere nasjonale helseregistre er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du må være selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst med god evne til prosjekt og team deltagelse
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å jobbe som del av et team
 • Du bør være resultatorientert og ha god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 479 600 til kr 523 200, ltr 54-59 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • eventuelle faglige arbeider og publikasjoner som det skal tas hensyn til ved utvelgelsen
 • fullstendig publikasjonsliste dersom aktuelt

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Søk stillingen