Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat tilknyttet læring og undervisning i tverrfaglige og teknologirike læringsomgivelser

Søknadsfrist: 01.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingene

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har ledig to stillinger som stipendiat for en periode på 4 år med fokus på klasseromstudier av læring og undervisning i tverrfaglige undervisningskontekster. Stipendiatstillingene er tilknyttet prosjektet Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020), og retter seg mot forskningsområdet Fagfornyelsen i møtet med klasseromspraksiser (se prosjektbeskrivelse på nettsiden for EVA2020). Stipendiatprosjektene er tenkt inn i dette området, men utgjør selvstendige prosjekter som ikke vil inngå i evalueringsoppdraget.

Både i norsk og internasjonal sammenheng har fokuset på tverrfaglige temaer og problemområder fått økt politisk og samfunnsmessig oppmerksomhet det siste tiåret. Dette kommer også til uttrykk i skole- og utdanningssammenheng blant annet gjennom fagfornyelsen og de nye læreplanenes fokus på de tre tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. Et annet viktig tema med stor nedslagskraft i skolen, er bruken av IKT og digitale læringsressurser. En dreining mot tverrfaglighet og bruk av IKT i skolen innebærer en endring i premissene som ligger til grunn for forståelsen av elevers læring, læreres undervisning og lærerrollen. Disse endringene fører til et behov for mer kunnskap om hvordan man kan legge til rette for gode undervisnings- og læringsprosesser knyttet til tverrfaglige tema i teknologirike læringsomgivelser. Vi ønsker derfor prosjektsøknader med problemstillinger som vil gi kunnskap om læreres undervisningspraksis og/eller elevers læringsprosesser i slike omgivelser.

Stipendiatene vil jobbe tett sammen med et godt tverrfaglig forskerteam i planlegging og gjennomføring av kvalitative casestudier i ungdomsskoler og videregående skoler. Sentrale data vil være videoopptak av klasseromsinteraksjoner, klasseromobservasjoner, lærer- og elevintervjuer og elevprodukter, og erfaring med analyser av slike data vil være en fordel. God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk, er nødvendig.

Mer om stillingene

Tilsettingene gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid knyttet til undervisning, veiledning og prosjektrelatert arbeid.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det forventes at kandidaten aktivt deltar i organisert forskeropplæring og fakultetets forskeropplæringsprogram. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

For mer informasjon, se fakultetets nettside om PhD program.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har 14 fakultære forskergrupper. Det er forventet at kandidatene inngår i forskergruppene COSER (Challenges of Sustainability in Educational Research) og LiDA (Living and Learning in the Digital Age).

Vi inviterer interesserte søkere til et digitalt informasjonsmøte via zoom onsdag 12. august kl 12.00-13.00. På møtet vil det bli gitt ytterligere informasjon om forskningsområde, forskningsdesign og forskningsmetoder. Påmelding via mail her. Møteinvitasjon vil bli sendt påmeldte deltakere.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må tilfredsstille kravene om opptak til fakultetets PhD program
 • Fullført mastergrad i pedagogikk eller fagdidaktikk, eller tilsvarende høyere utdanningsprogram knyttet til utdanningsvitenskap, gjerne innen området læring og undervisning i skolen
 • En mastergrad (120 studiepoeng) med minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave med minimum 30 studiepoeng
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

I vurderingen vil følgende bli vektlagt:

 • Kvaliteten på prosjektsøknaden, beskrivelsen av forskningsområdet, problemstillinger, valg av teori og forskningsmetoder og gjennomføringsplan
 • Erfaring fra studier knyttet til læring og undervisning
 • Erfaring fra skole og utdanningsrettet arbeid. Lærerutdanning vil være en styrke
 • Kandidatens personlige egnethet, samarbeidsevner og motivasjon for å jobbe i et tverrfaglig forskerteam
 • Kandidatens akademiske innstilling og motivasjon for å gjennomføre forskerutdanningsprogrammet

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 479 600 - 523 200 avhengig av kompetanse, stillingskode 1017
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (8-10 sider). Se fakultetets nettside om prosjektbeskrivelse
 • Utfylt søknadsskjema for opptak på fakultetets ph.d-progam (skjema lastes ned på følgende nettside)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid, og en oversikt over eventuelle publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknaden kan skrives på norsk (eller annet skandinavisk språk) eller engelsk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst benytt linken “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen