Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen legemiddelhåndtering av intravenøse legemidler til barn i norske sykehus

Søknadsfrist: 28.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter. Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet.

Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.


I det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo vil tett samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv bidra til å styrke kvalitet og relevans i forskningen og utdanning av fremtidens kunnskapsmedarbeidere. Bygget blir kjernen i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City. Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2026.

Om stillingen

Stilling som stipendiat innen Samfunnsfarmasi / Klinisk farmasi ledig ved Farmasøytisk institutt.

Tiltredelse innen 01.10.2023.

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25% pliktarbeid. Pliktarbeidet vil kunne bestå av undervisning, veiledning og/eller forskningsassistanse. Dette vil avhenge av kvalifikasjonene til kandidaten og behovet ved instituttet.

Ingen kan ansettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Mer om stillingen

Stillingen vil være tilknyttet gruppen PharmaSafe ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Forskningsgruppen har 4 fulltidsansatte, 4 deltidsstillinger og over 10 PhD studenter og Post-docs. PharmSafe har forskningsprosjekter innen farmakoepidemiologi, klinisk farmasi og samfunnsfarmasi.

Vi mangler kunnskap om årsakene til feilmedisinering av barn, både i sykehus og kommunehelsetjenesten, samt hvordan teknologi ev. kan benyttes for å forebygge og avdekke slike avvik. Forskningsprosjektet bygger videre på vårt kompetansemiljø i krysningspunktet samfunnsfarmasi og klinisk farmasi med hovedvekt på pasientsikkerhet og legemiddeladministrering og bruk av teknologi.

Hensikten med PhD prosjektet er å styrke kunnskap om tiltak som skal bedre pasientsikkerheten ved legemiddelhåndtering av intravenøse legemidler til barn i norske sykehus. Denne stipendiaten skal forske på årsaker til og mulige løsninger, og teste ut ulike eHelse-løsninger for å forebygge feilmedisinering. Aktuelle legemidler vil være de som er definert som risikolegemidler, med spesielt fokus på avvik som har skjedd ved tilberedning og legemiddeladministrering. Aktuelle metoder er observasjonsstudier, intervjuer, fokusgrupper, dokumentanalyser av avviksdata, samt videreutvikling av metoder for å kunne hente ut digitale helsedata fra legemiddelhåndteringsprosessen.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med nasjonale samarbeidspartnere og med forskere i Nederland, Finland og USA. Dette åpner muligheter for forskeropphold i utlandet for stipendiaten.

PhD-stillingen er finansiert av Kunnskapsdepartementet via Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Absolutte krav:

 • mastergrad eller tilsvarende innen farmasi, medisin eller sykepleie. Uenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet innen tilsvarende fagområde som beskrevet ovenfor kan også godkjennes
 • Erfaring med legemiddelhåndtering i sykehus eller kommunehelsetjenesten
 • Undervisningen foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et av de andre skandinaviske språk
 • Søker må også ha god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk

Det er ønskelig at søkeren har:

 • Erfaring med pasientsikkerhet og feilmedisinering, og spesielt til barn
 • Erfaring med prosedyrer og avvikssystemer for legemiddelhåndtering, lege-middelfeil og avvik o.l.
 • Erfaring med bruk av kvalitative forskningsmetoder (for eksempel intervju, fo-kusgrupper, observasjonsstudier, dokumentanalyser)
 • Master i erfaringsbasert klinisk farmasi
 • Erfaring med undervisning

Kandidater uten mastergrad har frist til 30. juni 2023 på å fullføre avsluttende mastereksamen.

Opptakskrav for opptak til ph.d - programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD -programmet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og evne til å arbeide strukturert og effektivt, selvstendig og i team, vil også bli vektlagt. Egenskaper som faglig engasjement, formidlingsevne og kreativitet, vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 501 200 – 544 400 pr år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

 • Anne Gerd Granås, telefon: +47 92225468, e-post: a.g.granas@farmasi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon +47 22854272, e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS