Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen farmakognosi

Søknadsfrist: 28.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter. Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet.
Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.


I det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo vil tett samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv bidra til å styrke kvalitet og relevans i forskningen og utdanning av fremtidens kunnskapsmedarbeidere. Bygget blir kjernen i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City. Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2026.

Om stillingen

Stilling som stipendiat innen farmakognosi ledig ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmasøytisk kjemi.

Tiltredelse innen 01.10.2023.

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25% pliktarbeid. Pliktarbeidet vil kunne bestå av undervisning, veiledning og/eller forskningsassistanse. Dette vil avhenge av kvalifikasjonene til kandidaten og behovet ved instituttet.

Ingen kan ansettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Mer om stillingen

Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen BioNatH (Bioaktive naturstoffer og helseeffekter). BioNatH er den ledende forskningsgruppen innen farmakognosi i Norge hvor vi jobber i grenseflaten mellom kjemi og biologi. Forskningsprosjektet utføres i samarbeid med Institutt for klinisk medisin, Rikshospitalet.

Prosjektet omfatter studier av naturstoffer isolert fra norske medisinplanter og deres effekter på immunceller. Prosjektet har som overordna mål å øke kunnskapen om kjemodiversiteten i norske medisinplanter og hvordan naturstoffer kan påvirke immunsystemet, samt bidra til å øke forståelsen for den folkemedisinske bruken av disse plantene.

I et pågående forskningsprosjekt har vi identifisert flere norske medisinplanter med effekt på immunceller, men hvor de aktive innholdsstoffene og mekanismene involvert ikke er kjent. Fokuset vil være på isolering av fenoliske lavmolekylære naturstoffer fra planter som har vist høy immunmodulerende og anti-inflammatorisk effekt. Vi ønsker å identifisere de aktive innholdsstoffene og mekanismer involvert.

Arbeidet vil innebære feltarbeid, ekstraksjon og isolering av lavmolekylære naturstoffer ved bruk av ulike kromatografiske og spektroskopiske metoder, og cellearbeid for å teste aktivitet på immunceller med assay som ELISA og flow cytometri. Du får mulighet til å jobbe i tverrfaglige og internasjonale forskningsmiljøer, og det vil også være mulighet for forskningsopphold i utlandet som del av prosjektet.

Hovedveileder: Professor Helle WangensteenMedveileder: Professor Marit Inngjerdingen

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Søker må ha mastergrad innen farmasi, eller tilsvarende utdanning med relevant fagkombinasjon eller en utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet innen tilsvarende fagområde som beskrevet ovenfor kan også godkjennes
 • Undervisningen foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et av de andre skandinaviske språk
 • Søker må ha god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • Det er en fordel om den som tilsettes har erfaring med bruk av kromatografiske (eks. HPLC) og spektroskopiske (eks. NMR) metoder, samt har erfaring med cellearbeid, og relevant erfaring vil vektlegges i evalueringen av søkerne
 • Erfaring med undervisning kan være en fordel

Kandidater uten mastergrad har frist til 30. juni 2023 på å fullføre avsluttende mastereksamen.

Opptakskrav for opptak til ph.d - programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD -programmet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

Personlige egenskaper

 • Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på søkernes faglige og personlige forutsetninger for gjennomføring av forskningsprosjektet og forskerutdanningen.
 • Det vil bli spesielt lagt vekt på skriftlig fremstillingsevne og evne til å jobbe både selvstendig og i team, samt evne til å jobbe nøyaktig.
 • Nysgjerrighet, kreativitet og entusiasme er egenskaper som vil bli satt pris på.

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 501 200 – 544 400 pr år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon +47 22854272, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS