Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 14.04.2023

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Ved Det juridiske fakultet ved UiO, Institutt for offentlig rett, er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap.

Stillingen er tilknyttet prosjektet "The use of Expert Reports as Evidence in Child Protection Decision-Making”, som skal bygge opp et tverrfaglig forsknings- og undervisningsmiljø rundt sakkyndighet, særlig i barnevernssaker. Prosjektet, som ledes fra Psykologisk institutt ved UiO, startes i september 2023, løper ut 2027 og er finansiert av NFR.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes følger fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Ansettelse skal fortrinnsvis skje for en åremålsperiode på 4 år, med 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt. Alternativt kan ansettelse skje for 3 år uten undervisningsplikt. Ansettelse for 4 år forutsetter at den enkelte kandidat kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Mer om stillingen

Prosjektet «The use of Expert Reports as evidence in Child Protection Decision-Making» er paraplyprosjektet til flere delprosjekter (arbeidspakker) i samarbeid mellom Psykologisk institutt ved UiO og de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen. Et overordnet mål med prosjektet er å utvikle enhetlige prosedyrer for sakkyndigarbeid. Det har tre arbeidspakker (WP): Vi skal i WP1) sammenligne prosessreglene for bruk av sakkyndige, herunder mandatene, i Norge, Sverige, Tyskland og England, i WP2) utvikle og teste et app-basert intervju til bruk for sakkyndige i samtale med barn samt studere sakkyndighetsrapporter og i WP3) sammenligne norske og svenske rettslige avgjørelser i barnevernssaker for å identifisere hvordan de begrunner vurderingen av barnets beste og foreldrenes rettigheter, inkludert bruken av de sakkyndige vurderingene. Et viktig formål med forskningen er å oppnå mer lik praksis på tvers av sakkyndiges mandater, tilnærminger og konklusjoner til det beste for barn og foreldre. Prosjektet presenteres nærmere her.

Den utlyste stillingen vil særlig være tilknyttet prosjektets arbeidspakke 3 (WP3) om de rettslige avgjørelsene, og i noen grad WP1. Arbeidspakke 3 består av en kvantitativ og en kvalitativ del. Stipendiatens arbeid vil primært gjelde den kvalitative delen. Der vil 25-35 avgjørelser fra nemnd og domstoler i Norge og tilsvarende mengde fra Sverige bli undersøkt, fordelt på ulike typer tiltak (omsorgsovertakelse, samvær, tilbakeføring, adopsjon). Siktemålet er dels å studere hvilken rolle sakkyndiges rapporter og vitneutsagn spiller som bevis sammenlignet med opplysninger fra andre kilder, dels å undersøke hvilke kriterier som brukes for å vurdere barnets beste og andre temaer hvor psykologisk sakkyndighet er relevant. Prosjektet har samarbeid med forskere i Sverige.

I den kvantitative delen vil et system for skåring av dommer som er blitt utviklet tidligere, bli brukt til å kategorisere materialet. Stipendiaten må regne med å utføre noe arbeid med koding på denne delen (opplæring vil bli gitt), men forventes ikke å gjøre beregninger mv. Prosjektleder og andre i prosjektet har kvantitativ ekspertise og vil stå for denne delen av arbeidspakken.

Ut fra dette prosjektets innretning er det ønskelig at stipendiaten skriver artikkelbasert avhandling, noe som også var forutsatt i søknaden til NFR. I arbeidspakke 3 er det dessuten planlagt at andre av deltakerne skal skrive artikler.

Prosjektgruppen er et tverrfaglig team av psykologer og jurister med kompetanse innenfor klinisk, retts- og utviklingspsykologi, samt innenfor prosess- og barnevernsrett. Den tverrfaglige tilnærmingen vil muliggjøre en kvalitetsheving i opplæringen av sakkyndige og i praksis blant aktører i rettsvesenet, og den vil bidra til bedre forståelse for disse sakene blant neste generasjons psykologi- og jusstudenter. Som del av prosjektet er det etablert et stort kontaktnett i forvaltningen generelt og innen barnevernsmiljøet spesielt, inklusive brukergrupper. Prosjektgruppen har også et stort nordisk og internasjonalt faglig nettverk. Stipendiaten som ansettes vil bli del av dette fagmiljøet og forventes å bidra til fagmiljøets forsknings- og formidlingsaktiviteter.

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning, på søknadstidspunktet.
 • Normalt bør søkeren ha et resultat som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste i faget. Masteroppgaven bør også være i øverste sjikt.
 • Gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk kreves, fordi forskningsmaterialet består av norske og svenske dommer og nemndsavgjørelser.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø og bidra til satsningen som stillingen er en del av.

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Denne må redegjøre for forskningstemaet og dets betydning og relevans for norsk og internasjonal rettsvitenskap i lys av formålet med det overordnede prosjektet. Den må beskrive hva som vil være de sentrale problemstillingene og kildene, samt så langt mulig hvilke teorier og metoder som vil anvendes. Det må også redegjøres for hvordan arbeidet planlegges gjennomført, i form av en fremdriftsplan.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt stor vekt på prosjektbeskrivelsens samfunnsmessige og rettsvitenskapelige kvalitet og på det foreslåtte prosjektets relevans for den overordnede satsningen.

I tillegg til prosjektbeskrivelsen vil det også bli lagt vekt på karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider, og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Utdanning i psykologi og/eller bruk av kvantitative metoder forutsettes ikke, men kan bli tillagt vekt.

Det forutsettes at søkeren kan gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite.

Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 501 200 - 544 400 pr. år i stilling som stipendiat i stillingskode 1017
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med en kort beskrivelse av forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystemet, som viser hvilke karakterer på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider kan vedlegges. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon).

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Mangfold og likestilling

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS