Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap – skatte- og avgiftsrett

Søknadsfrist: 09.12.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.


Institutt for privatrett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 80 medarbeidere. Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, er det største privatrettslige fagmiljøet i rettsvitenskap i Norge, men instituttet har også omfattende kompetanse innenfor reguleringsrett, forvaltningsrett og folkerett.


Administrativt underlagt Institutt for privatrett ligger bl.a. Senter for rettsinformatikk, Senter for europarett, Oslo senter for kommersiell rett og forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft.


Skatte- og avgiftsretten har tradisjonelt ligger under Institutt for offentlig rett. I forbindelse med prosjektet er skatte- og avgiftsretten overført til Institutt for privatrett. Dette er gjort i samforstand med prosjektdeltakerne for å skape en synergier med de formuerettslige fagene på Institutt for privatrett og med forskergrupper innenfor disse fagområdene.


Skatte- og avgiftsrett er likefullt offentligrettslige fag. Det forutsettes at det fortsatt vil være et tett og nært samarbeid med forvaltnings-, statsretts- og folkerettslige miljøer ved Institutt for offentlig rett.

Om stillingen

Ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, er det ledig 1–2 stillinger som stipendiat i rettsvitenskap innenfor fagområdet skatte- og avgiftsrett. Stillingen er knyttet til prosjektet «[email protected], UiO» som er en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo v/Det juridiske fakultet, Finansdepartementet, Deloitte Advokatfirma AS, Enst & Young Advokatfirma AS og KPMG .

Prosjektets formål er dels å etablere en plattform for forskning og undervisning innen skatte- og avgiftsrett, dels å skape en arena for samarbeid mellom Det juridiske fakultet, det offentlige og private aktører innen skatte- og avgiftsrett. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for kunnskaps- og kompetanseutvikling i skatte- og avgiftsrett på høyt akademisk nivå. Under denne avtalen utlyses det også en fast vitenskapelig stilling i skatte- og avgiftsrett. Stillingene vil høre til Institutt for privatrett. Om instituttet, se https://www.jus.uio.no/ifp/

Stillingen er eksternfinansiert gjennom samarbeidsavtalen, men det legger ingen føringer for forskningen utover at den skal gjelde skatterett eller avgiftsrett. Innenfor dette området er likevel personskatterett, selskapsskatterett og skatteforvaltningsrett områder med et stort udekket forskningsbehov.

Tiltredelse etter avtale.

Mer om stillingen

Tilsetting kan skje for fire år, som forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt.

Tilsetting for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo. Det er en forutsetning at den som tilsettes, kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Les mer om forskerutdanningen her.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

Til stillingene kreves norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende juridisk utdanning. Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven.

Du må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig.

Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.

Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.

Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø.

Søkere må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5–10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet og dets betydning og relevans for norsk rettsvitenskap generelt og utviklingen av norsk skatte- eller avgiftsrett spesielt. Beskrivelsen skal også redegjøre for valg av teori og vitenskapelig metode og for hvorledes arbeidet planlegges gjennomført.

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på karakterer, skriftlig produksjon, og eventuelle kvalifikasjoner fra arbeid med skatterettslige eller avgiftsrettslige spørsmål. Det legges videre vekt på prosjektbeskrivelsen og hvordan den viser evne til å ta opp ett eller flere sentrale skatte- eller avgiftsrettslige spørsmål, og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
  • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.
  • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeider er skrevet av flere forfattere må arbeidsdelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
  • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Personalkonsulent Gro Tømmereek

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS