Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap - SFI Autoship

Søknadsfrist: 18.12.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Nordisk institutt for sjørett (NIFS) er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er et ressurssenter for forskning innen sjørett, forsikringsrett, energi- og klimarett i Norden, så vel som i mer grunnleggende formuerett og utvalgte deler av forvaltningsretten. NIFS er også vertskap for forskergruppen i naturressursrett. NIFS har en internasjonal profil, med studenter og samarbeidspartnere fra hele verden.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, er det ledig en stilling som stipendiat i rettsvitenskap (SKO 1017). Tiltredelse etter avtale.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Ansettelse kan skje for fire år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt. Ansettelse for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Mer om stillingen

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd og inngår som del av et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret ledes av NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).

Stipendiaten skal delta i prosjektet "Autoship - Autonomous ships for safe and sustainable operations". Utviklingen av autonome skip får økende oppmerksomhet i den maritime næringen både nasjonalt og internasjonalt. SFI Autoship skal utvikle ny kunnskap, metoder, verktøy, prototyper, teknologi og kandidater for den norske maritime næringen. Det skal være et verdensledende senter for forskning og innovasjon på autonome skip, med et spesielt fokus på trygge og sikre løsninger.

Om prosjektet, se https://www.ntnu.edu/sfi-autoship

Ph.d-prosjektet kan ha ulike retninger, for eksempel:

(1) Erstatningsrett:

Risikoprofilen ved autonome skip vil i stor grad dreie seg om teknisk svikt av ulik art. Dette foranlediger fornyet belysning av klassiske temaer innen erstatningsrett, slik som rederansvaret (sjøloven 151) og/eller det ulovfestet objektive ansvaret, herunder betydningen av reders begrensningsrett. Også ansvar rettet mot utviklere og produsenter av automasjonssystemer (produktansvar) kan få aktualitet.

(2) Sjøveisreglene og maskinlæring:

Sjøveisreglene er de sentrale atferdsnormene for kollisjonsavverging til sjøs. Ved autonome skip vil algoritmestyrt programvare kombinert med skipets sensorsystem, være «beslutningstaker» for atferd ved møtende trafikk. Hvorvidt, eventuelt hvordan sjøveisreglene lar seg omkode til maskinlæring, er et sentralt spørsmål egnet til forskning. Temaet har berøringsflater mot robotikk og maskinlæring generelt.

(3) Sikkerhetsgodkjenning av autonome skip:

Generelt sies fra myndighetshold at autonome skip må være minst like sikre som konvensjonelle skip for å bli godkjent for bruk. Dette gir grunnlag for analyse av godkjenningsprosedyrer, herunder klassifikasjonsselskapers rolle og forholdet til skipssikkerhetslovens sikkerhetskrav. Temaet har en side mot fremtidens krav til sikkerhetsgodkjenning av automasjonssystemer og robotikk generelt.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Til stillingene kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning.
 • Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven.
 • Du må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskferdigheter.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for norsk rettsvitenskap, valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Ved vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen, karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeider er skrevet av flere forfattere må arbeidsdelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Personalkonsulent Siri Martenson

Powered by Labrador CMS