Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i kriminologi - Prisonhealth

Søknadsfrist: 15.05.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet Prisoner Health in Healthy Prisons: Punishment, marginalization, and access to welfare (PRISONHEALTH). Prosjektet er ledet av professor Thomas Ugelvik og finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal nå ansette en stipendiat i kriminologi med arbeidsplass på Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Stipendiaten skal gjennomføre et delprosjekt i PRISONHEALTH, men også inngå i prosjektets tverrfaglige forskergruppe.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har ca. 50 stipendiater.

Tilsetting kan skje for fire år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt. Tilsetting for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Mer om stillingen

PRISONHEALTH-prosjektet er et tverrfaglig prosjekt som handler om fengselsinnsattes helse. Det inkluderer forskere innen medisin, statistikk, sosiologi, rettsvitenskap og kriminologi. Stipendiaten vil inngå i en gruppe av forskere med ulik faglig bakgrunn som skal møtes jevnlig og arbeide tett sammen.

Prosjektet fokuserer dels på leveringen av helsetjenester inn i fengsel, og dels på hvordan et fengsel i praksis kan utformes på en helsebringende måte. Forskning viser at en rekke fysiske og psykiske helseproblemer er mer vanlige blant innsatte enn i resten av befolkningen.

Forskning tyder også på at et fengselsopphold i seg selv kan skape, bidra til eller forverre helseproblemer.

Målet med PRISONHEALTH-prosjektet er å finne ut om velferdsstatens helsetjenester i praksis når frem til fengselsinnsatte som de skal. Vi vil studere de langsiktige effektene av helsetjenester i fengselet, både fra perspektivet til den enkelte innsatte og fra et samfunnsperspektiv. Vi vil finne ut om et fengsel kan, i noen tilfeller, være en arena for positiv og konstruktiv personlig endring og vekst.

Dette ph.d-prosjektet skal utforske hva som kjennetegner sunne og helsebringende fengsler i praksis. Utgangspunktet vil være en bred definisjon av innsattes helse.

I tillegg til helsetjenester i snever forstand vil andre sider av fengselstilværelsen også kunne være relevant, som for eksempel fengselets utforming og arkitektur, kosthold, trening, besøksordningen, annen kontakt med omverdenen og ulike andre tilbud.

Delprosjektet forutsetter bruk av kvalitativ metode, herunder kvalitative intervjuer og etnografisk feltarbeid, derfor må reising påregnes i perioder.

Kvalifikasjonskrav

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo. Det er en forutsetning at den som tilsettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Tilsetting i stillingen krever femårig mastergrad i kriminologi eller et annet samfunnsvitenskapelig fag, som for eksempel sosiologi, sosialantropologi eller statsvitenskap. PRISONHEALTH involverer datainnsamling i norske fengsler, det forutsettes derfor at stipendiaten behersker norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

Søkeren må utarbeide en prosjektbeskrivelse på 5 til 10 sider som viser hvordan søkeren vil gå fram for å gjennomføre en slik studie, hvilke teorier og metoder vedkommende vil jobbe med, og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. I prosjektbeskrivelsen må det framgå hva som er prosjektets relevans for PRISONHEALTH-prosjektet samlet sett. Les mer om krav for opptak til ph.d.-programmet her.

Den endelige planen for gjennomføringen av prosjektet vil utformes i samråd med veileder/e etter tilsetting.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurdering av søkerne vil det ble lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens faglige kvalitet og dens relevans for det overordnete PRISONHEALTH-prosjektet. Den overordnede prosjektbeskrivelsen leses her: https://www.jus.uio.no/ikrs/forskning/prosjekter/prisonhealth/aktuelle-saker/stillingsutlysning.html

Ved vurdering av søknadene vil det også bli lagt vekt på karakterer, eventuell tidligere skriftlige produksjon og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Vi vil også kunne legge vekt på eventuell undervisningserfaring. Ph.d-prosjektet skal være del av et stort tverrfaglig samarbeidsprosjekt, derfor er interesse for, erfaringer med og egnethet for tverrfaglig samarbeid også viktige kvalifikasjoner.

Delprosjektet involverer bruk av kvalitative intervjuer og feltarbeid, så erfaring med disse metodene er en fordel.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 479 600 - til 523 200,- pr. år i stillingskode 1017
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • deltakelse i en inspirerende tverrfaglig prosjektgruppe som skal jobbe tett sammen
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse på 5 til 10 sider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål, samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem
 • Inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Husk at alle dokumenter må være tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen