Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat eller postdoktor i rettssosiologi (CRIMKNOW)

Søknadsfrist: 01.03.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for kriminologi og rettssosiologi er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er Norges eneste fagmiljø for forskning og utdanning i kriminologi og rettssosiologi og er et nytenkende, forskningssterkt og kreativt miljø som består av en ny generasjon kriminologer og rettssosiologer som sammen med en liten, men stabil administrasjon administrerer fire studieprogrammer i tillegg til en økende mengde eksternfinansierte forskningsprosjekter. Instituttet har ca. 40 ansatte og 500 studenter.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) eller postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet Private knowledge, public issues: Digitalization and private economies of knowledge in criminal justice (CRIMKNOW). Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Kandidaten må forvente å samarbeide nært med de øvrige prosjektdeltagerne.

CRIMKNOW skal undersøke kunnskapsgrunnlaget bak reformene på justisfeltet nasjonalt og internasjonalt, og andre strategier for å gjøre justisfeltet mer kunnskapsbasert. Prosjektet skal lage en systematisk oversikt over private kunnskapsaktører, og sette særlig fokus på forholdet mellom digitalisering og privatisering av kunnskap og ekspertise. CRIMKNOWs overordnede problemstilling er hvordan justissektoren påvirkes av private aktører og hvilke konsekvenser disse endringene har for sektoren selv og for befolkningens mulighet til å føre demokratisk kontroll gjennom innsyn i beslutningsgrunnlag, både for politiske reformer og for sektorens virksomhet. Søkere kan lese mer om prosjektet her. Du kan få tilsendt hele prosjektbeskrivelsen ved å kontakte prosjektleder prof. Katja Franko.

Den utlyste stillingen fokuserer på Domstolsreformen av 2021 (WP3), og særlig på hvordan digitalisering, sentralisering og kostnadstenkning har preget reformarbeidet. Stillingen skal bidra til å belyse et kjernespørsmål i prosjektet: hvilke aktører har epistemisk makt til å definere premissene for kunnskapsgrunnlaget og forståelsen av ekspertise i sektoren. Søkerne har frihet innenfor disse rammene til å utvikle et selvstendig forskningsprosjekt.

Ansettelse i stipendiatstilling skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt. Alternativt kan ansettelse skje for 3 år uten undervisningsplikt. Stipendiatstillinger er utdanningsstillinger og skal lede fram til en ph.d.- grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som tilsettes som stipendiat kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Ansettelse i postdoktorstilling skjer for enten 3 eller 4 år. Ved fire års ansettelse forutsettes det at man skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av ansettelsesperioden som del av undervisningsplikten på 25 %. Alternativt kan ansettelse skje for tre år med 10 % undervisningsplikt.

For både stipendiatstilling og postdoktorstilling forutsetter fireårig ansettelse at de som ansettes kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

For samtlige kandidater:

 • Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettssosiologi, kriminologi eller tilsvarende utdanning.
 • God kjennskap til kvalitative metoder er en forutsetning.
 • Siden empiriinnsamlingen foregår i Norge og dokumentene som skal analyseres er hovedsakelig på norsk, forutsettes det at søkere har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk. Siden det overordnede prosjektet er internasjonalt kreves det også gode engelskferdigheter.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt tverrfaglig fagmiljø.

For søkere til stilling som postdoktor:

 • Søkere til stilling som postdoktor må ha en norsk ph.d-grad i rettssosiologi, kriminologi eller tilsvarende utdanning. Doktorgradsavhandlingen må være innlevert på søknadstidspunktet.

For søkere til stilling som stipendiat:

 • Søkere til stilling som stipendiat må normalt ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt (10-15%). Dette gjelder også for masteroppgaven.

Vurdering av søkerne

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Denne må redegjøre for forskningstemaet, dets betydning og relevans for norsk og internasjonal rettssosiologisk forskning i lys av formålet med CRIMKNOW-prosjektet. Søkeren må beskrive hva som vil være de sentrale problemstillingene, hvilke teorier og metoder som vil anvendes og eventuelle forskningsetiske utfordringer. Det må også redegjøres for hvordan arbeidet planlegges gjennomført. Det forutsettes at prosjektbeskrivelsen er realistisk og at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingstiden. Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet og relevans for CRIMKNOW. I tillegg vil det bli lagt vekt på tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Dersom to søkere til hhv. stilling som stipendiat og postdoktor anses for å være like godt kvalifisert vil søker til stilling som stipendiat bli prioritert. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 501 200,- til 544 400,- pr. år i stilling som stipendiat i stillingskode 1017
 • Lønn fra kr.573 900,- til 636 700,- pr. år i stilling som postdoktor i stillingskode 1352
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (på norsk eller et skandinavisk språk).
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider (på norsk eller et skandinavisk språk).
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon).
 • For søkere til PhD-stilling: Doktorgradsavhandlinger ved Det juridiske fakultet kan være en monografi eller en samling av vitenskapelige artikler. Kandidaten må presentere publiseringsstrategien for prosjektet.
 • For søkere til postdoktorstilling: Postdoktorer forventes å bidra med vitenskapelige artikler. Kandidaten må presentere en publiseringsstrategi for prosjektet.

Husk at alle dokumenter må være på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Den endelige planen for prosjektet vil utformes i samråd med prosjektleder og eventuell(e) veileder(e) etter tilsetting.

Tentativ startdato er våren 2023.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo. Vi gjør oppmerksom på at ingen kan tilsettes som stipendiat eller postdoktor i mer enn én åremålsperiode i hver stillingskategori ved samme institusjon.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om prosjektet: Professor og prosjektleder Katja Franko, e-post: katja.franko@jus.uio.no

For spørsmål om søknadsprosessen: Personalrådgiver Andreas Mobråthen, e-post: andreas.mobrathen@jus.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS