Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat - ChangeLead

Søknadsfrist: 10.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har en ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år. Stipendiatstillingen er tilknyttet innovasjonsprosjektet Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksteder som metode (ChangeLead). Innovasjonsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og sorterer under FINNUT – Forskning og innovasjon i utdanningssektoren. I innovasjonsprosjektet skal det gjennomføres jevnlige endringsverksteder i ledergruppene i tre videregående skoler i Norge. Verkstedene skal bidra til utvikling av ledelse av endringsarbeid og vil være gjenstand for forskning.

Reformtakten i norsk og internasjonal sammenheng er høy. I 2020 reformeres grunnopplæringen gjennom Fagfornyelsen. Lokalt må̊ det gjøres et betydelig prosessarbeid primært av skolens ledelse for å institusjonalisere reforminitiativene. Skoleledere må ha kompetanse i å lede endringsprosesser, da dette arbeidet innebærer en rekke spenninger og dynamikker. Å lede reformarbeid i videregående skoler kan være særlig krevende da skolene gjerne har mange ulike fag og avdelinger som ledes av mellomledere. Ledelse på ulike nivåer i skolen er et forskningsfelt i vekst. Så langt er det begrenset forskning om endringsarbeid og mikropolitiske prosesser i skolen. Stipendiaten vil jobbe tett sammen med forskerteamet i planlegging og gjennomføring av en longitudinell kvalitativ studie. Sentrale data vil være videoopptak av ledermøter, data fra endringsverksteder og intervjuerdata med lærere og ledere. Søknader som har et utviklingsformål så vel som et forskningsformål ønskes velkommen. Erfaringer fra videoobservasjoner og intervjuer, samt analyser av slike data vil være en fordel. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk og i norsk eller et annet skandinavisk språk er nødvendig.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 3 år uten pliktarbeid knyttet til undervisning.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det forventes at kandidaten aktivt deltar i organisert forskeropplæring og fakultetets forskeropplæringsprogram. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se fakultetets nettside om PhD program.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har 14 fakultære forskergrupper. Det er forventet at kandidaten inngår i forskergruppen CLEG som tematiserer Læreplanstudier, utdanningsledelse og styring.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må tilfredsstille kravene om opptak til fakultetets PhD program
 • Fullført mastergrad i utdanningsledelse, pedagogikk, fagdidaktikk, eller tilsvarende høyere utdanningsprogram knyttet til utdanningsvitenskap
 • En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng, også med minimumskarakter B
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

I vurderingen vil følgende bli vektlagt:

 • Kvaliteten på prosjektsøknaden, beskrivelsen av forskningsområdet, problemstillinger, valg av relevant teori og forskningsmetoder og gjennomføringsplan
 • Erfaring fra studier knyttet til skoleledelse/endringsarbeid/reformarbeid/forskende partnerskap
 • Erfaring i bruk av video- og intervjudata vil være en fordel, samt innholds- og interaksjonsanalyser vil være en fordel
 • Kandidatens personlige egnethet, samarbeidsevner og motivasjon for å jobbe i et tverrfaglig forskerteam
 • Kandidatens akademiske innstilling og motivasjon for å gjennomføre forskerutdanningsprogrammet

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 479600 til kr 523200 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat stillingskode 1017. Normalt innplasseres stipendiater på ltr. 54 kr 479600.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (5-8 sider). Se fakultetets nettside om prosjektbeskrivelse
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid, og en oversikt over eventuelle publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknaden kan skrives på norsk (eller annet skandinavisk språk) eller engelsk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS