Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD-stipendiat i Klinisk Psykologi

Søknadsfrist: 08.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Psykologisk institutt

Om stillingen

Det utlyses en stilling som PhD-stipendiat innen området psykoterapiforskning og klinisk opplæring ved Psykologisk institutt (PSI), Universitetet i Oslo (UiO). Stipendet er knyttet til prosjektet The Nordic Psychotherapy Training Study. The Development of Clinical Knowledge and Skills (NORTRAS)

Stipendiatstillingen inngår i NORTRAS-studien av opplæringsformen «målbevisst ferdighetstrening» (deliberate practice (DP)), der et av formålene er å undersøke hvordan dette kan fremme psykologers læring i psykoterapi. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, vil foregå på Psykologisk institutt, UiO, og gjennomføres i samarbeid med Stockholms universitet (SU) og et sentralt internasjonalt nettverk innen målbevisst ferdighetstrening. I lys av nyere psykoterapiforskning er terapeuters opplæring i psykoterapi blitt et stadig viktigere forskningsområde. Foreløpige studier av DP-opplæring tyder på at terapeutene lærer mer effektivt og at pasientutfall blir bedre, men det mangler forskning som dokumenterer hvordan fremgangsmåten påvirker ferdighetstilegnelse og prosesser i terapi. Vi vil utforske dette både i grunn- og videreutdanning, basert kvalitative og kvantitative analyser av observasjonsdata (videoopptak av terapi- og korresponderende veiledningstimer) og deltakernes subjektive rapport i spørreskjemasvar og forskningsintervjuer. Stillingen er organisert under Fagavdeling for klinisk psykologi.

Prosjektleder ved PSI og hovedveileder er førsteamanuensis Hanne Strømme, og professor Helene A. Nissen-Lie er medveileder. Kandidaten vil inngå i en større forskningsgruppe ved avdelingen. Mer informasjon kan fås ved å kontakte Strømme: hanne.stromme@psykologi.uio.no.

Mer om stillingen

Stipendiatstillingen er for en periode på tre år, med start 1. september 2024. En ansettelsesperiode på inntil 4 år kan vurderes med tillegg av opp til 25 % undervisnings- og administrative oppgaver, avhengig av instituttets behov, tilgjengelige ressurser og søkerens kvalifikasjoner. Stipendiaten må delta i instituttets Ph.D-program.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning av kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av prosjektperioden. Formålet med utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/Ph.D i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside

Ph.D.-kandidaten vil inngå i NORTRAS sin prosjektgruppe som er et team av forskere fra UiO og SU. Kandidaten vil ha et delansvar for å samle inn videodata, og ansvar for å analysere video-, spørreskjema- og trolig også intervjudata. Datainnsamlingen har begynt ved UiO, og skal dette året utvides til SU og et internasjonalt nettverk av terapeuter innen målbevisst ferdighetstrening. NORTRAS-studien samarbeider i tillegg med et par andre forskergrupper.

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

 • Til stillingen kreves det cand.psychol.-grad. eller en tilsvarende utdanning som gir autorisasjon som psykolog i Norge
 • Søker må være godkjent psykolog
 • Søker må tilfredsstille kravene til opptak til ph.d-programmet ved det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Søker må beherske norsk, eller annet skandinavisk språk flytende, og ha god kompetanse i engelsk, muntlig og skriftlig, fordi prosjektet innebærer arbeid med videoopptak av terapi- og veiledningstimer som foregår på norsk, svensk, dansk og engelsk
 • Erfaring med psykoterapeutisk arbeid som er relevant for forskning på terapeuters tilegnelse av psykoterapeutisk kompetanse og psykoterapeutisk prosess og utfall, gjerne i konteksten av målbevisst ferdighetstrening

Kompetanse som vil være en fordel:

 • Erfaring med forskningsprosjekter innen psykoterapi og terapeuters tilegnelse av psykoterapeutisk kompetanse, spesielt de som involverer longitudinelle studier og kvalitativ og kvantitativ dataanalyse
 • Kompetanse i anvendelse og analyse av videodata i klinisk forskning

Personlige egenskaper

Entusiasme, utholdenhet, arbeidskapasitet, selvstendighet, organiseringsevne og evne til samarbeid er helt sentrale personlige egenskaper for å gjennomføre prosjektet.

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å fullføre prosjektet innen den gitte tidsrammen og i henhold til de regler og rammer som gjelder instituttets PhD-program.

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et stimulerende akademisk miljø med internasjonale samarbeidspartnere
 • Lønn fra kr. 532 200 - 575 400 pr. år avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Et omfattende PhD-opplæringsprogram
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (oversikt over utdanning, stillinger og akademiske arbeider)
 • Kopi av vitnemål og anbefalingsbrev
 • Liste over publikasjoner og akademiske arbeider som søkeren ønsker at skal tas med i vurderingen av kvalifikasjoner for stillingen. Hvis publikasjoner er tilgjengelige, vennligst legg ved PDF-versjoner og beskrivelse av ditt eget bidrag. Eventuelle arbeider som er underlagt konfidensialitet gjøres tilgjengelig for komiteen etter gjeldende regler for taushetsplikt
 • Søkeren må legge ved et eksempel på egen vitenskapelig produksjon (vitenskapelig artikkel, hovedoppgave, spesialistoppgave el). Eventuelle arbeider som er underlagt konfidensialitet gjøres tilgjengelig for komiteen etter gjeldende regler for taushetsplikt
 • Referanser (maksimum 3)
 • Søker må levere en engelskspråklig tekst på 5-10 sider (12 punkts font, dobbel linjeavstand) som redegjør for relevante funn i psykoterapiforskningen som begrunner forskning på studentterapeuters og terapeuters læring (training) i terapi og veiledning og som drøfter styrker og begrensninger ved målbevisst ferdighetstrening. Teksten skal inneholde en prosjektskisse

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS