Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk stipendiat - Pediatri

Søknadsfrist: 31.05.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er ledig en stilling som klinisk stipenidat SKO 1378 ved Barne- og ungdomsklinikken, pediatri. Arbeidssted for undervisning er Oslo Universitetssykehus. Stillingen er ledig fra august 2020.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) og pliktarbeid tilsvarende 2 år (40 %). Pliktarbeidet består av undervisningsarbeid (se under).

Den kliniske stipendiatens undervisningsoppgaver vil hovedsakelig bestå i klinisk smågruppeundervisning av medisinske studenter innenfor barnesykdommer. Den kliniske stipendiaten vil også delta i gjennomføringen av eksamen, samt eventuelt holde forelesninger og/eller seminarer. Undervisningsoppgavene vil bli planlagt ut fra avdelingens behov til enhver tid og kandidaten må være forberedt på å undervise på digitale plattformer.

Det er et ønske om etablering av et nytt ph.d.-prosjekt i tilknytning til denne stillingen. Søkeren kan knytte seg til et pågående forskningsprosjekt i en forskningsgruppe, eller presentere sitt eget relevante prosjekt. Forskningsarbeidet skal forankres i en av avdelingens forskningsgrupper, men kan gjerne skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Mer om stillingen

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke om opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen. Utkast til PhD-prosjekt skal vedlegges søknaden. Prosjektutkastet må beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt tidsplan.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: (lenk opp til fakultetets nettside om PhD program)

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets ph.d.-program, vises det til følgende nettside:

https://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på utkastet til ph.d.-prosjekt og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og undervisningen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Barne- og ungdomsklinikken har økende forskningsaktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode ph.d.-kandidater.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen.
 • Erfaring innen pediatri er en forutsetning og kliniske kvalifikasjoner tillegges vekt ved tilsetning.
 • Tidligere undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjoner vil bli vektlagt.
 • Undervisningsspråket i den aktuelle termin er engelsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på dette språket.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk

Det vil normalt bli avholdt intervjuer med aktuelle søkere.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 552 800 til kr. 615 000 avhengig av kompetanse, i stilling som klinisk stipenidat stillingskode 1378
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • Utkast til PhD-prosjekt må vedlegges; Beskrivelse av tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt tidsplan.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt fullstendig publikasjonsliste
 • Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsenutkast til aktuelt ph.d.-prosjekt må vedlegges
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)søknaden og vil inngå i totalvurderingen av søknaden

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen:

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: Åse Halfstad, [email protected]

Søk stillingen