Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradstipendiat innen designstudier - Designing with/out Extractive Materials

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 110 ansatte.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Om stillingen

En stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor designhistorie er ledig ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo.

Stipendiatstillingen er finansiert av Norges forskningsråd, og er knyttet til prosjektet Designing with/out Extractive Materials (deXmat), prosjekt nr. 343173. Søkere forventes å presentere et doktorgradsprosjekt tett knyttet til hovedprosjektet, og gjennom dette demonstrere god kjennskap til designhistorie.

Mer om stillingen

Stipendiaten vil primært arbeide med prosjektets arbeidspakke 1, Mining Modernity. Søknadens prosjektbeskrivelse skal skissere en undersøkelse av hvordan utnyttelse av ikke-fornybare ressurser ble «designet inn» i modernitetens materielle kultur under den andre industrielle revolusjon (sent 1800- og tidlig 1900-tall). Denne perioden utgjør et vannskille innen produksjonsorganisering, og er også opphavet til designer-rollen og designprosessen i sine moderne konfigurasjoner. Et sentralt element i designprosessen er materialspesifikasjoner (hvilke typer materialer, i hvilke kvantiteter og kvaliteter). Doktorgradsprosjektet skal spore ikke-fornybare materialer under den andre industrielle revolusjon, med vekt på hvordan utvinning, utnyttelse og forbruk av disse ble en integrert del av moderne designpraksiser og materielle kulturer.

Forskningsprosjektet deXmat søker å forbedre vår forståelse av hvordan design regulerer forbruk. Dette skal gjøres ved å vende vår oppmerksomhet bort fra design i form av forbrukerprodukter og i stedet fokusere på design som en prosess som forbruker ikke-fornybare materialer. Ved å vende det analytiske blikket fra design av forbrukerprodukter til hvordan design regulerer flyten av materialer fra gruven til gjenvinningsstasjonen skaper vi et nytt prisme for å forstå hvordan design konfigurerer forbruk og for å vurdere dets økologiske avtrykk. Prosjektet skal kartlegge den historiske utviklingen av dette forholdet og dets ideologiske basis, fra det sene 1800-tallet til i dag. 

Prospektive søkere kan kontakte prosjektleder professor Kjetil Fallan (kjetil.fallan@ifikk.uio.no) for ytterligere informasjon.

Den som ansettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller –nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav 

 • mastergrad innen designhistorie, kunsthistorie, arkitekturhistorie, miljøhistorie, teknologihistorie, eller annet relevant fagområde eller tilsvarende utdanning. Avsluttende mastergrad skal normalt være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist. I eksepsjonelle tilfeller vurderer vi søknader fra kandidater som fremdeles ikke har en mastergrad, men som er nære ved å oppnå den. I disse tilfellene må graden være tildelt før tiltredelse i stillingen. Mastergraden må inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til det formelle språkkravet
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • prosjektbeskrivelsens relevans for hovedprosjektet
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

Vi tilbyr 

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • karakterutskrifter eller vitnemål for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • evt. dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements
 • prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplan for prosjektet (3-5 sider, maksimum 14 000 tegn). Se Mal for prosjektbeskrivelse.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, attester, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysningner 

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontakt 

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS