Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiater i allmenn lingvistikk, flerspråklighet og norsk som andrespråk

Søknadsfrist: 31.01.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Om stillingen

To stillinger som stipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdene allmenn lingvistikk, flerspråklighet og/eller norsk som andrespråk er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Søknaden skal beskrive et forskningsprosjekt som er tematisk relevant for pågående forskning ved instituttet innen ett eller flere av fagfeltene allmenn lingvistikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk. Søknaden skal vise tydelig hvordan prosjektet er relevant for instituttet, for eksempel gjennom å navngi en mulig veileder for prosjektet, en forskergruppe prosjektet vil kunne knyttes til, eller et pågående forskningsprosjekt med relevant tematikk. For informasjon om forskning ved instituttet og om vitenskapelig ansatte, se instituttets hjemmesider og de ansattes personsider.

De som ansettes, vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. De som ansettes, forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende utdanning innen språk- eller tekstvitenskapelige studier som er relevante for fagområdene allmenn lingvistikk, flerspråklighet og andrespråksstudier. Avsluttende grad skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist. Mastergraden må inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng.
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til det formelle språkkravet, og i norsk eller et annet skandinavisk språk dersom det er relevant for gjennomføringen av prosjektet.
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskaping
 • prosjektets relevans for pågående forskning ved instituttet
 • tilgjengelig veilederkompetanse ved instituttet
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater, kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplan for prosjektet (3–5 sider, maksimum 14 000 tegn). Se Mal for prosjektbeskrivelse.
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • karakterutskrifter eller vitnemål for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • evt. dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, attester, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Om stillingene:

Om hvordan søke:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS