Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat innen tverrfaglig kjønnsforskning

Søknadsfrist: 15.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et av de største i Norden innen sitt felt. Vi har tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet som hovedoppgave. Vi skal stimulere til kjønnsforskning ved universitetets andre grunnenheter. Senteret er utadvendt og medvirker aktivt for å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk – i Norge, Norden og internasjonalt.

Om stillingen

Senter for tverrfaglig Kjønnsforskning (STK) utlyser 1-2 tematisk åpne stillinger som stipendiat (SKO 1017). Søkere med ulike fag og disiplinbakgrunn kan komme med i betraktning, men et tydelig kjønnsperspektiv er et absolutt krav. Dette må komme frem tydelig i den faglige prosjektbeskrivelsen.

Ansettelse skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 75 % forskning og 25 %pliktarbeid. Da kreves det at den som ansettes kan fylle undervisningsbehov ved senteret og/eller ta på seg forskning og lignende. Alternativt kan ansettelse skje for 3 år uten pliktarbeid. Undervisningsspråket ved STK er i hovedsak norsk/skandinavisk.

STK har ikke eget PhD program, og den som ansettes må søke opptak på et relevant program på UiO etter at ansettelsesprosessen ved senteret er fullført. Opptak til et doktorgradsprogram er en forutsetning for stilingen. Det er videre en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Søkeren må kunne arbeide selvstendig og strukturert. Det kreves gode samarbeidsevner, evne til å bidra til fagutvikling, formidle fra prosjektet og vilje til aktivt å ta del i utvikling av et godt fagmiljø.

Ansatte på senteret har bakgrunn fra fag innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Prosjektutforming og vurdering

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for kjønnsforskning, valg av teori og vitenskapelig metode, bidrag til eksisterende forskning, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført med tidslinje.

Prosjekter som har direkte relevans for pågående forskning ved senteret vil bli foretrukket. Det vil også bli lagt vekt på prosjektets samfunnsmessige relevans og aktualitet.

Vi ønsker at kandidaten viser hvordan prosjektet kan bidra til å styrke senterets forskning. Prosjekter som passer med senterets veilederkompetanse, eller er særskilt tematisk interessante, kan vektlegges spesielt i endelig vurdering.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen, karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Det vil også bli vurdert om de som ansettes kan bidra med undervisning ved senteret.

Vurderingen gjennomføres først av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor, og så vil en intervjukomite kalle inn de mest aktuelle kandidatene for en samtale. Ved stor søknadsmengde kan det bli nedsatt en sorteringskomite som vil gi en grov sortering i forkant av sakkyndig utvalg. Universitetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Senteret har laget en instruks til sakkyndig utvalg hvor vi også sier noe om vurdering av kandidater.

Kvalifikasjonskrav

 •  En mastergrad (120 studiepoeng) med minimumskarakter B (ECTS karakterskala), eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave på 60 studiepoeng, eventuelt minimum 30 studiepoeng i fag der hvor det er faglig tradisjon for det (f.eks. i profesjonsfag). Mastergraden kan unntaksvis og ved tvil vurderes i lys av programmets omfang og kvalitet for å avdekke om det er tilstrekkelig tyngde i det.

 • Søkeren bør ha meget gode skriftlige og muntlige språkferdigheter i norsk, eventuelt annet skandinavisk språk, og solide engelskferdigheter.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 532 200 til kr. 575 400 avhengig av kompetanse

 • hyggelig og inspirerende tverrfaglig arbeidsmiljø

 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på maks 2 sider (motivasjon for stillingen og forskningsinteresser. Kandidaten må også oppgi hvilket fagområde de tilhører.)

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (maks 3000 ord inkludert referanser).

 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester

 • Eventuelt publikasjonsliste

 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

 • Masteroppgaven. Hvis oppgaven ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk skal et engelsk resymé legges ved

Dokumenter i søknaden skal lastes opp i denne rekkefølgen, med beskrivende filnavn. Vennligst ikke last opp dokumenter som én enkelt fil.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS