Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgjevar i studieseksjonen: forskarutdanning, ph.d. og administrasjon

Søknadsfrist: 17.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.

Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitskaplege fakultet støttar einingane i den daglege drifta og har samstundes eit overordna koordineringsansvar for heile fakultetet.


Fakultetsadministrasjonen er delt i fem seksjonar; Seksjon for studie, Seksjon for økonomi, Seksjon for IT/AV-tenester, Seksjon for HR og Seksjon for forsking og kommunikasjon. Fakultetet vert administrativt leia av fakultetsdirektøren, med dekanen som leiar av heile fakultetet. Fakultetsadministrasjonen har til saman rundt 80 tilsette.

Om stillinga

Ynskjer du å jobbe i ein organisasjon med utfordrande arbeidsoppgåver og moglegheit for personleg utvikling? Vi har ledig ei fast 100% stilling som rådgjevar.

Rådgjevaren har ansvar for avslutningsfasen i ph.d.-programmet, sakshandsaming og rådgjeving knytt til studiar, inkludert ansvar for emnedelen av ph.d.-graden, timeplanlegging, oppdatering av semestersider, støtte til forelesarar og registrering i felles studentsystem (FS). Til stillinga ligg det eit ansvar for vidareutvikling av effektive rutinar, noko som krev evne til samarbeid på tvers av einingane. Dette inneber å sørgje for god dialog og informasjonsflyt mellom fakultetet, institutta og universitetet sentralt. Rådgjevaren har vidare ansvar for å kontrollere at alle ph.d.-avhandlingane ved fakultetet er gjennomført i tråd med aktuell personvernlovgjeving.

I tillegg må rådgjevaren rekne med å få andre oppgåver etter nærare avtale med leiar, avhengig av fakultetets behov og endringar innan arbeidsfeltet.

Stillinga er lagt til studieseksjonen ved fakultetet. Studieseksjonen har 16 tilsette og er eit serviceorgan for institutta. Rådgjevaren vil arbeide tett med studieleiar og forskingsdekan.

Arbeidsoppgåver

 • Koordinere FS-arbeidet i doktorgradsmodulen ved dei ulike institutta
 • Vidareutvikle og utforme regelverk og saksgang i samband med avslutningsfasen i ph.d.-programmet
 • Rådgjevar for sakshandsamarar, vitskapleg tilsette og leiing i samband med reglar og rammeverk for forskarutdanninga
 • Saksførebuing til Den sentral klagenmnd ved UiO på doktorgradsnivå
 • Vurdering av personvern i doktorgradsprosjekt, inkludert handtering av avvikssaker
 • Kvalitetssikre utdanningsplanar og vitnemål i ph.d.-programmet
 • Statistikk og rapportar basert på studiedata
 • Svare på spørsmål frå søkjarar til ph.d.-programmet og til dr.philos.-graden
 • Hjelpe til med vidareutvikling og administrasjon av nasjonal forskarkursportal for samfunnsvitskaplege fag
 • Sakshandsaming kring fond og legat

Andre oppgåver ut frå administrative behov

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum svarande til mastergrad. Dokumentert realkompetanse med relevans for dei aktuelle oppgåvene kan kompensere for utdanningskravet
 • Røynsle med forvalting av tilsvarande arbeidsoppgåver vil bli tillagt vekt
 • God digital kompetanse
 • Kjennskap til FS, Inspera og Canvas er ein føresetnad
 • Svært god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk er ein føresetnad
 • Kjennskap til GDPR og bruk av GDPR i samband med forskingsprosjekt

Det vert lagt avgjerande vekt på om du er personleg eigna for stillinga

Personlege eigenskapar

Vi søkjer deg som

 • er tydeleg, sjølvstendig og har dokumentert god gjennomføringsevne
 • har god rolleforståing og evne til samhandling
 • er analytisk, service- og utviklingsorientert
 • er effektiv samstundes som du leverer arbeid av høg kvalitet

Vi tilbyr

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attestar
 • Liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS