Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsrådgivar ved Institutt for musikkvitskap

Søknadsfrist: 26.11.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Institutt for musikkvitskap underviser musikkvitskap på alle nivå og tek del i forsking innan ei rekkje felt, med eit særleg fokus på musikkhistorie og estetikk, populærmusikk og kulturanalyse, og musikkognisjon og -teknologi. Instituttet har om lag 50 tilsette, medrekna stipendiatar og postdoktorar, og tek opp til saman 90 bachelor- og masterstudentar kvar haust.

Om stillinga

Det er ledig ei fast stilling som forskingsrådgivar på Institutt for musikkvitskap (IMV).

Vi søker ein drivande dyktig, positiv og serviceinnstilt forskingsrådgivar med stor kapasitet. IMV er eit institutt med høge ambisjonar, aktive forskarar, og mykje kreativ aktivitet.

Forskingsrådgivaren har sine hovudoppgåver knytt til eksternfinansiering av forsking og administrering av doktorgradsprogram.

Instituttet har ein liten administrasjon som skal dekke eit mangfald av arbeidsoppgåver innan forsking, studiar og generell drift. Vi ser etter ein person som trivst med samarbeid og eit bredt spekter av oppgåver.

Forskingsrådgivaren er ein del av den administrative staben på Institutt for musikkvitskap og har administrativ leiar som sin næraste overordna.

Det er etablert eit eige forskingsadministrativt nettverk, FANE, ved Det humanistiske fakultet. Forskingsrådgivaren vert ein del av nettverket. Det er og tett samarbeid med forskingsrådgivar og anna administrasjon ved Senter for framifrå forsking RITMO (uio.no), der instituttet er ein av partnarane.

Arbeidsoppgåver

 • Følge opp leiinga sine forskingsstrategiar
 • Kartleggje kjelder til ekstern nasjonal og internasjonal finansiering, med vekt på Noregs forskingsråd og EU
 • Gje støtte til forskarar som søker om ekstern finansiering frå finansiørar, medrekna arbeid med søknadsbudsjett
 • Dagleg drift av instituttet si forskingsprosjektportefølje
 • Oppgåver innan forskingsformidling og faglege arrangement
 • Utvikle og følgje opp internasjonale nettverk saman med leiinga og instituttet sine forskarar
 • Sakshandsaming, mellom anna å kunngjere og tildele interne midlar, utgreiingar, forskingsstatistikk m.v.
 • Administrativt ansvarleg for phd-programmet for musikkvitskap, medrekna kursplanlegging, evalueringar, stipendiatoppfølging.

Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga.

Kvalifikasjonskrav 

 • utdanning frå universitet eller høgskule som minimum svarer til bachelorgrad, men det er ein fordel med mastergrad. Relevant realkompetanse kan kompensere for kravet om utdanning.
 • framifrå kommunikasjonsevner, både munnleg og skriftleg, på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskapar og gjerne erfaring med digital samhandling og nettpublisering
 • relevant erfaring frå forskingsadministrasjon, og/eller administrasjon av doktorgradsprogram

Det vil bli lagt vekt på om søkaren er godt personleg skikka for stillinga. 

Personlege eigenskapar

Vi ser etter søkarar som

 • er serviceinnstilte og ansvarsmedvitne
 • evner å prioritere, og arbeide målretta og strukturert
 • er sjølvstendige, tek initiativ og finn løysingar
 • trivst i eit arbeidsmiljø med høgt tempo
 • evner å handtere mange oppgåver samstundes
 • er nøyaktig og kan levere sjølv med knappe tidsfristar
 • likar å jobbe med menneske og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • lønn frå kr 565 900 til kr 667 700 per år, avhengig av kompetanse for stilling som rådgivar, SKO 1434
 • lønn frå kr 540 500 til kr 615 700 per år, avhengig av kompetanse for stilling som seniorkonsulent, SKO 1363
 • eit hyggeleg og stimulerande arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i ei IA-verksemd, gode velferdsordningar (uio.no) og høve til trening i arbeidstida

Vi søker i utgangspunktet etter ein rådgivar med forskingsadministrativ erfaring og kompetanse på høgt nivå tilpassa funksjonane i stillinga. For godt kvalifiserte søkarar med kortare, men relevant praktisk erfaring i høve til fagfeltet, kan det vere aktuelt med tilsetting i stilling som seniorkonsulent.

Søknaden skal innehalde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål

Søknad (evt. med vedlegg) må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge. Når du søker på stillinga, ber vi deg hente utdanningsresultata dine frå Vitnemålsportalen.no. Om utdanningsresultata dine ikkje er tilgjengeleg via Vitnemålsportalen, ber vi deg laste opp kopiar av vitnemåla eller karakterutskrifta dine.

Andre opplysningar

Aktuelle søkarar vil bli kalla inn til intervju.

Etter offentleglova § 25 andre ledd kan opplysningar om søkaren bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkarlista.

Vi viser òg til regelverk for teknisk-administrativt tilsette (uio.no).

UiO har ein overtakingsavtale for alle tilsette med formål å sikre rettane til forskingsresultat m.m.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetting. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det. 

Om det er kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hòl i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS