Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor i rettsvitenskap - forsikringsrett

Søknadsfrist: 01.07.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Ved Det juridiske fakultet er det ledig stilling som professor (SKO 1013) i rettsvitenskap med særlig plikt til å undervise og forske i forsikringsrett inkludert sjøforsikring, samt plikt til å undervise i andre sentrale obligatoriske fag på masterstudiet i rettsvitenskap.

Stillingen er tillagt Nordisk institutt for sjørett. Instituttet er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet har forskningsmessige tyngdepunkter i sjørett, sjøforsikring/forsikringsrett, energi- og ressursrett, havbruksrett og europarett i tillegg til mer generelle formuerettslige og forvaltningsrettslige fag og deler av folkeretten. To viktige gjennomgående trekk er at forskningen er tett knyttet til ulike viktige næringer, som skipsfart, olje- og gass, forsikring og kraftforsyning, og preget av et utstrakt nordisk og internasjonalt samarbeid. Dette gjør også at instituttet har et omfattende seminar- og formidlingsprogram. For nærmere informasjon om instituttet og avdelingen viser vi til http://www.jus.uio.no/nifs/.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon. Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på professornivå i rettsvitenskap og utdanningsfaglig kompetanse for professorer i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder, jf. § 1-2 i denne forskrift

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner:

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/veiledning-soker-bedommelseskomite.html

Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå.

Minst ett av arbeidene som ønskes bedømt må gi en grundig behandling av et rettsdogmatisk emne på grunnlag av norske rettskilder eller folkerettslige eller andre internasjonale rettskilder som er relevante for norske forhold.

Til stillingen ligger forskningsplikt i forsikringsrett inkludert sjøforsikring. Ved rangeringen av flere kompetente søkere søkerne vil det bli lagt særlig vekt på vitenskapelige arbeider i dette faget. Det vil også bli lagt vekt på vitenskapelige arbeider i fag som danner et rettsdogmatisk grunnlag for faget, så som avtale- og obligasjonsrett og erstatningsrett.

Søkere må fra tiltredelsen ha nødvendige faglige forutsetninger for å kunne undervise, veilede og delta i eksamenssensur innenfor rettsstudiets obligatoriske fag, på et av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse fagene fra tiltredelse. Søkere må videre fra tiltredelsen kunne undervise i valgfaget sjøforsikringrett på engelsk, og i valgfaget forsikringrett på et skandinavisk språk.

Stillingen i forsikringsrett er del av en større forsikringsrettslig satsning i samarbeid mellom forsikringsnæringen og Det juridiske fakultet. Søkere må derfor framlegge et notat hvor de presenterer planer for egen forskning og fagutvikling på området for de kommende år og for mulige større forskningsprosjekter for fagområdet. I tillegg må søkere redegjøre for sitt pedagogiske grunnsyn, erfaringer og planer for formidling, samt preferanser for hvilke obligatoriske fag søkeren ønsker å undervise i.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell juridisk kvalifiserende virksomhet av annen art, herunder også erfaring i forskningsledelse. Også språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet kan bli tillagt vekt.

Fakultetet oppmuntrer ansatte til å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige faglige og andre kvalifikasjoner. Det vises ellers til kvalifikasjonskravene ovenfor.

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen og aktuelle kandidater kan bli invitert til å holde prøveundervisning.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Dersom flere søkere anses å ha like eller tilnærmet like kvalifikasjoner, etter at så vel pedagogiske som vitenskapelige/faglige kvalifikasjoner er vurdert, vil en kvinnelig søker bli stilt foran en mannlig.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 906 000,- til kr 1 037 800,- avhengig av kompetanse i stilling som professor SKO 1013.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, mulighet for trening i arbeidstiden og godt sosialt miljø.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon.
 • kort redegjørelse for inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen.
 • vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester.
 • Notat om forsknings- og fagutviklingsplaner i forsikringsrett, inkludert egne forskningsplaner (inntil 10 sider)
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis). Se mer her: Regler for ansettelse ved UiO
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I tillegg kan inntil 10 vitenskapelige arbeider sendes inn. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk eller engelsk med mindre instituttet samtykker i noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

De vitenskapelige arbeidene kan sendes:

Det juridiske fakultet, Att: Administrasjonsseksjonen Domus Juridica, postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse, forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til offentleglova § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Personalkonsulent Siri Martenson, e-post: [email protected]

Søk på stillingen