Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i kvalitetsforbedring i allmennpraksis

Søknadsfrist: 12.07.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn (HELSAM) er det ledig 50 % stilling som postdoktor i tre år og tre måneder i prosjektet RAK-antibiotika – Development and implementation of a quality improvement system for general practitioners in municipality health services. Til prosjektet søker vi en postdoktor med gjennomført medisinsk PhD-grad.

Bakgrunn

Kontinuerlig kvalitetsforbedring er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle trygge og effektive helsetjenester. I kommunehelsetjenesten, der det meste av diagnostikk, behandling og omsorgstjenester utføres, er det imidlertid sparsomt med kvalitetsforbedringsarbeid. Mangel på enkel tilgang til kliniske data i norsk allmennpraksis er et kjent problem, og utgjør et stort hinder for kvalitetsforbedring. Antibiotikabruk og behandling av infeksjonssykdommer er et område som vil ha betydelig nytte av kvalitetsforbedring. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) driver kvalitetsforbedringsprosjektet RAK (Riktigere antibiotikabruk i kommunene). Dette er utformet som et 15 timers klinisk emnekurs for fastleger, og består av e-læringskurs, opplegg for gruppemøter og gjennomgang av to indiduelle forskrivningsrapporter basert på data fra Reseptregisteret. Nærmere halvparten av alle landets fastleger har deltatt på kurset. Kurset er hittil utviklet som et engangsprosjekt og ikke som et permanent kvalitetsforbedringssystem.

Hovedmålet med dette forskningsprosjektet er å utvikle og prøve ut et kvalitetsforbedringssystem for allmennleger i kommunehelsetjenesten der siktemålet er en permanent ordning. Kvalitetsforbedringssystemet skalinkludere en teknisk løsning for å levere kvalitetsrapporter basert på data fra Reseptregisteret og andre relevante datakilder, og et pedagogisk rammeverk. Sekundære mål er å 1) skreddersy de forskjellige delene av kvalitetsforbedringssystemet for å nå alle fastleger, og 2) skreddersy implementeringen av kvalitetsforbedringssystemet slik at det kan opprettholdes etter prosjektets slutt.

Om prosjektet

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Avdeling for allmennmedisin, UiO. FHI skal levere den tekniske løsningen for å levere kvalitetsrapporter basert på data fra Reseptregisteret, mens Avdeling for allmennmedisin skal lage det pedagogiske rammeverket og gjennomføre studier som kan veilede utviklingen av kvalitetsforbedringssystemet.

Det er planlagt fire delstudier:

1. RAK registeranalyse. Innen utgangen av 2020 vil omtrent 50% av alle fastleger (rundt 2.400 personer) ha deltatt på RAK-kurset. Deltagerne har anonymt kommentert alle delene av kurset. Vi vil analysere materialet, og spesielt søke etter 1) faktorer assosiert med høy kontra lav deltakelse i RAK-kurset, og 2) deler av kurset som bør forbedres.

2. Spørreundersøkelse blant fastleger. Vi vil gjennomføre en nasjonal undersøkelse blant fastleger om kvalitetsarbeid.

3. Etterutdanningsgruppe-registeranalyse. Deltakelse i en etterutdanningsgruppe er obligatorisk for å oppnå og opprettholde spesialiteten i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppene er vist å være en velegnet arena for kvalitetsarbeid. Vi vil søke tillatelse til å analysere data på deltagelse i og varighet av etterutdanningsgrupper, og spesielt søke etter faktorer assosiert med stabilitet og høy deltakelse i etterutdanningsgrupper.

4. Kvalitativ studie blant fastleger, kommuneoverleger og representanter fra helsemyndighetene. Intervjuguiden vil fokusere på temaene: - Barrierer og fasilitatorer for et kontinuerlig kvalitetsforbedringssystem. - Relevante kvalitetsindikatorer for antibiotikabruk.

Prosjektet har mottatt finansiering fra Norges Forskningsråd via utlysningen Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. I tillegg vil Institutt for helse og samfunn finansiere deler av prosjektperioden.

Mer om stillingen

Postdoktor-stipendiaten skal gjennomføre studiene nevnt ovenfor, og bidra til utvikling av kvalitetsforbedringssystemet. Det vil også ansettes en pedagog i prosjektet. Stipendiaten vil inngå i en godt etablert forskergruppe (Antibiotikasenteret for primærmedisin) der øvrige prosjektmedlemmer også deltar. Arbeidssted vil være ved Avdeling for allmennmedisin, Helsam, UiO. Det forventes fysisk tilstedeværelse og aktiv deltakelse i arbeidsmiljøet ved avdelingen.

Stillingen er i utgangspunktet en 50 % stilling med varighet 1. september 2020 – 30. november 2023. For å sikre jevnlig kontakt med målgruppen for arbeidet er det ønskelig at vedkommende som tilsettes kan kombinere stillingen som postdoktor med klinisk allmennmedisinsk arbeid.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et nasjonalt kompetansesenter finansiert av Helsedirektoratet. Senteret driver utstrakt kurs- og informasjonsvirksomhet både overfor helsepersonell og befolkningen generelt. Senteret er også organisert som en forskergruppe under Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Forskergruppen har flere andre forskningsprosjekt med nærliggende tematikk, og den har lang erfaring i å gjennomføre tilsvarende prosjekter.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innen medisin. Doktorgrad innen det allmennmedisinske fagfeltet vil være et fortrinn. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • Undervisningserfaring fra legers grunn-, videre- eller etterutdanning vil bli vektlagt.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) kreves
 • Kunnskap om / erfaring med kvalitetsarbeid i primærhelsetjenesten vektlegges
 • Faglig forankring i, eller erfaring fra, allmennmedisinsk klinisk arbeid vektlegges

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og sette seg inn i ny kunnskap
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kreativitet og fleksibilitet
 • Samarbeids- og miljøskapende evner
 • Interesse for antibiotikabruk, antibiotikaresistens og infeksjoner
 • Ønske om å lære/tilegne seg nye forskningsmetoder

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 523 200 til kr 594 400 avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Et engasjerende, kreativt, tverrfaglig og inkluderende forskningsmiljø
 • Vitenskapelig skolering og veiledning
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Utfyllende opplysninger om prosjektet og stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kontakt personalrådgiver Marie Cecilie Bakken på epost: [email protected], ved spørsmål om søknadsprosessen.

Søk på stillingen