Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor innen digitalisering av legemiddelhåndtering i helsetjenesten

Søknadsfrist: 31.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

Stilling som postdoktor innen Samfunnsfarmasi / Sykehusfarmasi ledig ved Farmasøytisk institutt.

Ingen kan tilsettes i mer enn én åremålsperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.03.2022.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år med 10 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av administrativt forskningsarbeid, forelesninger og veiledningsansvar.

Prosjektbeskrivelse / utviklingsplan

Stillingen vil være tilknyttet gruppen PharmaSafe og i tett samarbeid med andre forskergrupper ved Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Sykehusapotekene HF, samt nasjonale og utenlandske forskningsinstitusjoner.

Vi mangler kunnskap om følgene av å digitalisere legemiddelhåndtering i sykehus og kommunehelsetjenesten og hvordan dette påvirker legemiddelfeil og avvik. Den som tilsettes vil arbeide med problemstillinger tilknyttet strekkodeskanning ved legemiddeladministrering, lukket legemiddelsløyfe, og spenningsfeltet mellom menneske og teknologi.

Vi er også interessert i å videreutvikle metoder for å kunne forske på hvordan bruk av teknologi kan bedre pasientsikkerheten ved legemiddelhåndtering. Aktuelle legemidler vil være de som er definert som risikolegemidler, med spesiell fokus på tilberedning og legemiddeladministrering. Aktuelle metoder er observasjonsstudier, intervjuer, fokusgrupper, dokumentanalyser av avviksdata, samt videreutvikling av metoder for å kunne hente ut digitale helsedata fra legemiddelhåndteringsprosessen.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. For å sikre en strategisk karriereutvikling, er alle postdoktorer ved MN-fakultetet forpliktet til å innlevere en utviklingsplan ikke senere enn én måned etter oppstart.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Absolutte krav:

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor områder som er relevant for prosjektet (farmasi, medisin, sykepleie). For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • Utstrakt erfaring med forskning på implementering og bruk av digital teknologi ved legemiddelhåndtering i helsetjenesten
 • Utstrakt erfaring med bruk av kvalitative forskningsmetoder (for eksempel intervju, fokusgrupper, observasjonsstudier, dokumentanalyser)
 • Utstrakt kunnskap om prosedyrer og avvikssystemer for håndtering av legemiddelfeil og avvik
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Det er ønskelig at søkeren har:

 • Erfaring med undervisning og veiledning av masterstudenter, samt pedagogikk
 • Erfaring med metodeutvikling innen legemiddelhåndtering og innovasjonsprosjekter
 • Erfaring med å presentere forskning i nasjonale og internasjonale fora
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid innen legemiddelhåndtering
 • Kurs eller opplæring innen pasientsikkerhet

Personlig egnethet og evne til å arbeide strukturert og effektivt, selvstendig og i team, vil også bli vektlagt. Egenskaper som faglig engasjement, formidlingsevne og kreativitet, vil vektlegges.

Det vises til forskrift om tilsettingsvilkår i postdoktorstillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn NOK 534 400 – 615 800 pr. år avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter
 • Karriereutviklingsprogram for postdoktorer

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter
 • Fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS