Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 30.06.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order er tilknyttet Institutt for offentlig rett. Instituttet er underlagt Det juridiske fakultet, som består av ca. 100 medarbeidere og er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo sammen med PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet - skal ansette en postdoktor i rettsvitenskap til å forske på forholdet mellom internasjonal rett og norsk rett, i et komparativt perspektiv. Fakultetet og PluriCourts har igangsatt en bredere forskningssatsning som omhandler forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett innen ulike sektorer. Stillingen inngår som del av denne satsningen. Den som ansettes skal ha arbeidsplass på PluriCourts fram til senteret opphører 1. oktober 2023. Deretter bestemmes arbeidsplassen av fakultetet.

Ansettelsen er for en åremålsperiode på 3 eller 4 år. Ansettelsen skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 25 % pliktarbeid. Ved fire års ansettelse forutsettes det at man skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av ansettelsesperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Bakgrunn for stillingen og satsingsområdet

Internasjonal og nasjonal rett berører hverandre på en rekke områder, inkludert gjennom rettigheter som følger av EØS-avtalen og internasjonale menneskerettigheter, og som omhandler spørsmål om blant annet trygd, barnevern, utlendingers rettsstilling, klima og miljø.

Stillingen skal se nærmere på hvordan internasjonal rett blir gjennomført og best kan gjennomføres i norsk lovgivning, forvaltning og domstolpraksis. Målsettingen for satsingen er både å analysere og forklare dagens situasjon, identifisere bedre måter å håndtere samspillet mellom nasjonal og internasjonal rett, og foreslå måter å forbedre utdanningen i rettsvitenskap. Den utlyste stillingen skal bidra innen dette bredere feltet.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves tilsvarende norsk ph.d.-grad i rettsvitenskap. Det kreves også norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende.
 • Søkere må ha eller tilegne seg nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor sentrale juridiske fag på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk) for å gjennomføre sitt pliktarbeid.
 • Doktorgradsavhandlingen må være innlevert ved søknadstidspunktet, og godkjent før tiltredelse.
 • Siden forskningen i stor grad involverer norskspråklige kilder, må søkeren beherske norsk eller annet skandinavisk språk, så vel som engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Det kreves gode samarbeidsevner, evne til å bidra til utvikling av fagfeltet og til utvikling av et godt fagmiljø.
 • Søkeren må sende en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Denne må vise hvordan søkeren vil gå fram for å gjennomføre en slik studie, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder søkeren vil anvende, publiseringsplaner og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet.

Den endelige planen for prosjektet vil utformes i samråd med prosjektleder og eventuelle veileder(e) etter tilsetting.

Vurderingsgrunnlag

 • Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens rettsvitenskapelige kvalitet.
 • Ved vurdering av søknadene vil det også bli lagt stor vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre det foreslåtte prosjektet, inkludert eventuelle andre publikasjoner enn doktoravhandlingen, dokumentert evne til gjennomføring av tidligere prosjekter, og karakterer.
 • Siden forskningssatsingen er planlagt å være flerfaglig, vil erfaring med og vilje til flerfaglig samarbeid telle positivt.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite. Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

 • lønn fra NOK 563 900,- til 626 100, - per år
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • deltakelse i en inspirerende tverrfaglig prosjektgruppe som skal jobbe tett sammen
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev, inkludert beskrivelse av motivasjon og forskningsinteresser.
 • En prosjektbeskrivelse på 5-10 sider (jf. avsnittet om kvalifikasjonskrav). Denne må vise hvordan søkeren vil gå fram for å gjennomføre sin studie, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder søkeren vil anvende, publiseringsplaner og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet.
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid.
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål og engelsk eller skandinavisk oversettelse, samt forklaring på karaktersystem.
 • Attester, fullstendig publikasjonsliste og eventuelt annen relevant dokumentasjon.
 • Inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring. (Doktorgraden regnes som ett arbeid, også dersom den er artikkelbasert.)
 • Inntil tre referanser (navn, e-postadresse, telefonnummer og relasjon til søkeren).

Husk at alle dokumenter må være tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem jobbnorge.no.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål:

For administrative spørsmål: Guro Frostestad, [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS