Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i psykoterapiforskning

Søknadsfrist: 02.12.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Om stillingen

En 3-4-årig stilling som Postdoktor er ledig for kandidater med psykologkompetanse og PhD i klinisk psykologi. Stillingen er tilknyttet The Norwegian Multisite Study of Process and Outcome of Psychotherapy (NMSPOP) med sete ved Klinisk Fagavdeling, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. NMSPOP er et omfattende multisenterprosjekt som studerer prosess og utfall av individuell, persontilpasset psykoterapi for pasienter med psykologiske plager som er representative for polikliniske helsetjenester i psykisk helsevern for voksne.

Foto: Colourbox

Mer om stillingen

Kandidaten vil utføre forsking på sentrale problemstillinger i prosjektet basert på data fra i alt 370 pasienter med fullførte terapiforløp. Dersom søkeren er kompetent til det, vil det vurderes å ansette vedkommende for et fjerde år med undervisningsplikt. Postdoktorer som ansettes for 4 år er forpliktet til å bidra i instituttets administrative- og undervisningsoppgaver med 25 % av sin arbeidstid. Eventuelle undervisningsoppgaver vil knytte seg til klinisk fagavdelings portefølje ved profesjonsstudiet i psykologi. Stillingen er del av instituttets satsing på klinisk- og psykologisk behandlingsforskning. Søkere vil vurderes utfra utdanningsbakgrunn, kompetanseprofil, publikasjonsprofil og sterkt engasjement innenfor det beskrevne kunnskapsfelt.

Det forutsettes at kandidater som tilsettes for en fireårsperiode skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

Absolutte krav:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner i klinisk psykologi med fokus på psykoterapiforskning.
 • Autorisasjon som psykolog i Norge, stillingen forutsetter kompetent håndtering av klinisk materiale.
 • Søkeren må beherske norsk eller skandinavisk språk flytende, sentrale deler av datamaterialet foreligger på norsk og det er en forutsetning at kandidaten kan tolke og forstå dette.
 • Søkeren må kunne dokumentere gode ferdigheter og bred kompetanse innen kvantitativt orientert psykoterapiforskning fra representative, kliniske utvalg av voksne pasienter.
 • Søkeren må kunne dokumentere høy kompetanse på a) longitudinell, multilevel modellering, b) strukturell likningsmodellering (SEM) og multivariat statistikk, c) modellering i R, og d) beherske et bredt spekter av annen statistisk programvare (eks. SPSS, Stata, Mpluss).
 • Søkeren må kunne dokumentere høy kompetanse på avansert visualisering av resultater fra longitudinelle, kliniske dataanalyser.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk er en forutsetning.
 • PhD-avhandling må være innlevert til vurdering før søknadsfristen for stillingen går ut. En evt. tilsetting foutsetter at PhD-avhandlingen godkjennes.

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

 • Personlig kjennskap til og erfaring med analyser og publisering av studier fra NMSPOP
 • Kompetanse på/erfaring med Open Science-initiativet og god, moderne forskningspraksis

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og relasjonsevner.
 • Fleksibilitet.
 • Positiv holdning og væremåte.
 • Høy arbeidsvilje, arbeidsevne- og høyt faglig engasjement.
 • En aktiv forskningsprofil med kapasitet til og potensiale for å utføre forskning på et høyt internasjonalt nivå.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 555 800 - 643 000 pr.år avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Gode arbeidsforhold i et stimulerende akademisk miljø med internasjonale samarbeidspartnere

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning og dens spesifikke relevans for kvalifikasjonskravene)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Dokumentasjon på autorisajson som psykolog i Norge
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Akademiske arbeider (3-5 publikasjoner som dokumenterer relevans for utlysningen der søkeren er førsteforfatter)
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere som vurderes vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Det vil benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS