Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i nordisk litteratur

Søknadsfrist: 01.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Om stillingen

En stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Stillingen er finansiert av Norges forskningsråd og er knyttet til prosjektet "Medborgerskap uten skam. Minoritetsstemmer i skandinavisk samtidslitteratur" , prosjektnr. 315360. Det forventes at søkeren presenterer et forskningsprosjekt som er knyttet til hovedprosjektet.

Postdoktoren skal utvikle og gjennomføre et nyskapende prosjekt som analyserer skandinavisk feministisk, antirasistisk litterær aktivisme i et internasjonalt perspektiv ved å fokusere på transnasjonal aktivisme og historiske og/eller samtidige inspirasjonskilder. Metodisk kan postdoktoren gå komparativt til verks og sammenlikne skandinavisk litterær aktivisme med litterær aktivisme fra andre nasjoner og/eller regioner. Postdoktoren kan også arbeide ut fra metoder hentet fra verdenslitteratur-feltet samt oversettelsesstudier.

Tekster av forfattere med innvandrer- og/eller urbefolkningsbakgrunn bør inngå i analysene. Sjangere innenfor litterær aktivisme kan inkludere fiksjonslitteratur, selvbiografiske framstillinger, dramatiske, episke og lyriske sjangere så vel som multimodale former.

Søkeren kan velge å skrive en monografi eller en rekke artikler og forventes å bidra til fellespublikasjoner innenfor hovedprosjektet.

Ansettelsen gjelder for en periode på to år.

Ved ytterligere finansiering, for eksempel et utenlandsstipend finansiert av Norges forskningsråd, kan stillingen bli forlenget.

Den som ansettes, forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (ph.d.) med fokus på nordisk litteratur
 • søkerens prosjekt må ligge tett opp mot hovedprosjektet
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og et skandinavisk språk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For søkere som ikke har disputert, er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens kvalitet
 • søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og bidra til hovedprosjektet
 • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • publikasjonsliste
 • prosjektbeskrivelse på ca. 3–5 sider, maksimum 14,000 tegn, inkludert fremdriftsplan (se mal for prosjektbeskrivelse). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Vitnemål, attester og kopier av doktorgradsavhandling og eventuelle andre vitenskapelige arbeider vil eventuelt etterspørres senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en offisiell forklaring av karaktersystemet.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ingen kan ansettes i mer enn en postdoktorperiode ved Universitetet i Oslo.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS