Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i forsknings- og innovasjonsprosjektet "tilrettelagt helseinformasjon, Gravitate-Health"

Søknadsfrist: 27.11.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Avdeling for folkehelsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som postdoktor for en periode på 3 år i forsknings- og innovasjonsprosjektet «tilrettelagt helseinformasjon, Gravitate-Health». Gravitate-Health er et 5-årig prosjekt, som ledes av Universitetet i Oslo og Pfizer. Prosjektet har 40 partnere i 15 land i Europa og USA. Det er finansiert av IMI (Innovation Medicine Initiative), som støttes av Horizon2020, EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) og Datapharm Limited, se også www.gravitatehealth.eu

Gravitate-Health skal etablere en digital plattform med verktøy og tjenester som kan gi den enkelte innbygger, pasienter og pårørende, bedre tilgang til og mulighet for å bruke relevant helseinformasjon fra pålitelige kilder. Som et ledd i arbeidet vil vi teste brukertjenester i forskjellige testscenarioer for å undersøke om forbedret tilgang til og forståelse av informasjon som er relevant for egne helseforhold påvirker etterlevelse, fungerer som risikominimerende tiltak og styrker den enkeltes egenomsorg og livskvalitet. Postdoktorstillingen er knyttet til det empiriske arbeidet i Gravitate-Health, med spesielt fokus på å planlegge og gjennomføre utprøving av en digital løsning med fokusert, relevant og pålitelig helseinformasjon til pasienter og pårørende, og undersøke betydningen for daglig oppfølging av egne helseutfordringer, helsekompetanse og trygg legemiddelbruk. Den som tilsettes i stillingen vil også få mulighet til å delta i samarbeid med andre partene i konsortiet som arbeider med Gravitate-Healths digitale løsninger.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år med inntil 10 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning/veiledning.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Søker må ha helsefaglig doktorgrad, relevant forskningserfaring med utvikling og/eller bruk av digitale løsninger til ulike brukergrupper i helsetjenesten og bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
 • Søker må ha erfaring fra tverrfaglig samarbeid, interesse for empirisk forskning og kunne beherske norsk i slikt arbeid.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk).
 • Selvstendighet og god arbeidskapasitet.
 • Faglige og personlige forutsetninger og motivasjon for å gjennomføre prosjektet vil vektlegges.
 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt.

Annet

 • Søkeren må beskrive sin forskningsprofil og kompetanse relatert til Gravitate-Health prosjektets ambisjon og overordna mål, og interesse for empirisk testing av prosjektets digitale løsningskonsepter for å styrke egen oppfølging av egne helseutfordringer, helsekompetanse og trygg legemiddelbruk. Se www.gravitatehealth.eu for informasjon om prosjektet.
 • Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte internasjonale kanaler.
 • Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for å utvikle tverrfaglig samarbeid. I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle nettverk av betydning for Gravitate-Health’s forsknings- og utviklingsarbeid.

For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp, og det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 544 400 til kr 626 300 (ltr 59-67) avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Kompetanseutvikling i stimulerende akademisk miljø
 • Deltakelse i postdoktorprogrammet ved Det medisinske fakultet
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • 2 sentrale artikler bes lastet opp sammen med søknaden.
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Anne Moen, koordinator Gravitate-Health prosjektet, tlf: +47 22850540, e-post: [email protected]
 • HR-rådgiver Susan Rockwell (ved spørsmål om søknadsregistrering), e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS