Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i digitale litterære studier / informatikk

Søknadsfrist: 05.01.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Om stillingen

En stilling som postdoktor (SKO 1352) i norsk litteraturhistorie er ledig ved Institutt for Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet til det European Research Council-finansierte prosjektet «Norwegian Romantic Nationalisms» (NORN) (uio.no) ledet av Ellen Rees. (lenkes opp til prosjektnettside). NORN har som mål å avdekke nasjonalromantikkens affektive og ideologiske føringer ved å undersøke hvordan kollektive følelser knyttet til ideen om nasjonen ble tatt i bruk, aktivert og konstruert gjennom litteratur og teater, med Norge som eksempel. Prosjektet anvender en innovativ tilnærming som kombinerer kulturstudier, affekt-teori, kritiske rasestudier og resepsjonsstudier med kvalitative metoder fra litteraturvitenskap og historie og kvantitative metoder fra digital humaniora.

Mer om stillingen

Dette postdoktor-prosjektet er knyttet til arbeidspakke 1 i NORN og vil bli utført i samråd med prosjektlederen og prosjektpartneren fra Nasjonalbiblioteket. Postdoktoren bidrar til prosjektets overordnete mål gjennom digital modellering av 1800-tallets norske skriftkultur. Denne modelleringen vil fungere som utgangpunkt for andre studier senere i prosjektet. Nasjonalbiblioteket har digitalisert godt over 22 000 bøker publisert mellom 1800 og 1899, inkludert ikke-litterære verker og verker i oversettelse; disse utgjør hovedmaterialet for modelleringen. Prosjektbeskrivelsen bør skissere hvordan søkeren ønsker å håndtere dette materiale og hvordan dataene kan visualiseres og utforskes, samt hvilke potensielle forskningspublikasjoner søkeren vil produsere (enten alene eller sammen med andre prosjektdeltakere) som kan bygge på dette materialet.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år (januar 2023 – desember 2025). I stillingen inngår en 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (ph.d.) innenfor informatikk, digitale litterære studier, eller andre humanistiske fag med en sterk digital komponent som er relevant for prosjektet
 • søkerens prosjekt må ligge tett opp mot arbeidspakke 1 i NORN
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og et skandinavisk språk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For søkere som ikke har disputert, er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens kvalitet
 • søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og bidra til NORNs overordnete mål
 • kompetanse innen digital humaniora
 • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • publikasjonsliste
 • prosjektbeskrivelse på ca. 3-5 sider, maksimum 14,000 tegn, inkludert fremdriftsplan (se mal for prosjektbeskrivelse (uio.no)). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.
 • opptil fem faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (maks 250 sider totalt)

Vitnemål, attester og kopier av doktorgradsavhandling vil eventuelt etterspørres senere, men skal ikke legges ved søknaden.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ingen kan ansettes i mer enn en postdoktorperiode ved Universitetet i Oslo.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: prosjektleder professor Ellen Rees (uio.no)

For spørsmål om hvordan søke:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS