Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor innen tverrfaglig kjønnsforskning

Søknadsfrist: 25.02.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et av de største i Norden innen sitt felt. Vi har tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet som hovedoppgave. Vi skal stimulere til kjønnsforskning ved universitetets andre grunnenheter. Senteret er utadvendt og medvirker aktivt for å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk – i Norge, Norden og internasjonalt.

Om stillingen

Senter for tverrfaglig Kjønnsforskning (STK) utlyser en åpen stilling som postdoktor (SKO 1352). Aktuelle kandidater kan ha ulik fag- og disiplinbakgrunn, men prosjektbeskrivelsen må ha et tydelig kjønnsperspektiv.

Ansettelse skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 75 % forskning og 25 % pliktarbeid. Da kreves det at den som ansettes kan fylle undervisningsbehov ved senteret og/eller ta på seg forskning eller andre oppgaver utover postdoktorprosjektet. Alternativt kan ansettelse skje for 3 år uten pliktarbeid. Undervisningsspråket ved STK er i hovedsak norsk/skandinavisk, men vårt MA-program er på engelsk.

Søkeren må kunne arbeide selvstendig og strukturert. Det kreves gode samarbeidsevner, evne til å bidra til fagutvikling, formidling og vilje til aktivt å ta del i utvikling av et godt fagmiljø.

Ansatte på senteret har bakgrunn fra fag innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må legge ved en prosjektbeskrivelse hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for kjønnsforskning, teori og vitenskapelig metode, bidrag til eksisterende forskning, publikasjonsplan, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført med tidslinje.

Prosjekter som har direkte relevans for, eller utvider eksisterende forskning ved senteret vil bli foretrukket. Vi ønsker at søkere eksplisitt viser hvordan prosjektet kan bidra til å styrke senterets forskning, og hvordan postdoktorprosjektet plasserer seg i forhold til øvrig forskning på senteret. Det vil bli lagt vekt på prosjektets faglige relevans og samfunnsmessige aktualitet.

Ved ellers lik kvalitet kan en søknad med humanistisk bakgrunn få forrang foran andre prosjekter i denne utlysningen

Den faglige vurderingen vil vektlegge dokumentert vitenskapelig produksjon og prosjektbeskrivelsen. I tillegg vil søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet, samarbeidsevner og bidrag inn i et tverrfaglig universitetsmiljø vektlegges i den endelige rangeringen. Det vil også bli vurdert om den som ansettes kan bidra med undervisning ved senteret (ved tildeling av pliktarbeid).

Vurderingen gjennomføres først av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor, deretter vil en intervjukomite kalle inn de mest aktuelle kandidatene for en samtale. Ved stor søknadsmengde kan det bli nedsatt en sorteringskomite som vil gi en grov sortering i forkant av sakkyndig utvalg. Universitetets sentrale ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Senteret har laget en instruks til sakkyndig utvalg hvor vi også sier noe om vurdering av kandidater.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) relevant for prosjektet. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp og at dette er dokumentert. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at doktorgraden er fullført

 • God engelsk språkferdighet, både skriftlig og muntlig. Kjennskap til norsk/skandinavisk er en fordel

 • En prosjektskisse med et tydelig kjønnsperspektiv

Søkere med gode skriftlige og muntlige språkferdigheter i norsk, eventuelt annet skandinavisk språk, vil stille sterkere når det blir vurdert om pliktarbeid kan være en del av ansettelsen. Behov for pliktarbeid kan tillegges vekt i endelig valg av kandidat til stillingen. Norsk/Skandinavisk er også en fordel siden det er forventet at kandidaten har sitt daglige virke ved senteret, og bidrar til utvikling av fagmiljøet. Det er forventet at kandidaten tilegner seg språkkunnskaper nok til å kunne henge med på enkelte møter på norsk.

Søkere med dokumentert kjønnsforskningskompetanse i form av et tydelig kjønnsforskningsperspektiv i PhD-avhandlingen vil tillegges ekstra vekt.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 585.000 til kr. 660.000 avhengig av kompetanse

 • hyggelig og inspirerende tverrfaglig arbeidsmiljø

 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på maks 2 sider (motivasjon for stillingen og forskningsinteresser. Relevans for eksisterende forskning på senteret.)

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

 • Prosjektbeskrivelse som beskrevet ovenfor (maks 3000 ord inkludert referanser).

 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester

 • Fullstendig publikasjonsliste

 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

 • PhD avhandlingen. Hvis oppgaven ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk skal et engelsk resymé legges ved

Dokumenter i søknaden skal lastes opp i denne rekkefølgen, med beskrivende filnavn. Vennligst ikke last opp dokumenter som én enkelt fil.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Manglende forklaring kan føre til diskvalifikasjon. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer menn til å søke stillingen.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS