Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat - Institutt for medier og kommunikasjon

Søknadsfrist: 18.02.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som formål å drive forskning, undervisning og formidling om moderne medier, deres betydning for samfunnet og for menneskene. IMK har om lag 60 ansatte, av disse om lag 10-12 doktorgradskandidater. Rundt 1100 studenter tar eksamen her hvert år. Instituttet tilbyr årsenhet og bachelorgrad i medievitenskap og mastergrader i medievitenskap, Nordic Media og journalistikk. IMK er et tverrfaglig institutt, basert på akademiske tradisjoner fra både humaniora og samfunnsvitenskap. For flere år på rad er fagmiljøet ved Instituttet for medier og kommunikasjon kåret blant de 50 beste på sitt felt i verden (QS Ratings).

Om stillingen

En stilling som PhD-stipendiat (SKO 1017) innenfor medievitenskap med spesialisering innen politisk kommunikasjon er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo.

Mer om stillingen

Stipendiatens prosjekt skal være nyskapende og samtidig ha relevans for forskningen som foregår i regi av gruppa politisk kommunikasjon – POLKOM ved IMK.

POLKOM forsker på den historiske og kulturelle konteksten for nordisk politisk kommunikasjon og bruker både samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver. Virksomheten er i hovedsak konsentrert om to hovedspor – politisk påvirkning i ulike offentligheter (‘outlets’) og politisk påvirkning gjennom ulike former for strategisk kommunikasjon (‘outcomes’). Dette inkluderer analyser av blant annet tillit, politiske kampanjer og valgkamp, forholdet mellom politikere og journalister, lobbyisme, politisk retorikk i tradisjonelle og nettbaserte medier, og forskjellige former for aktivisme og alternativ kommunikasjon.

De to største forskningsprosjektene per nå heter «Retorikk om pandemi: Risikokommunikasjon i et endret medielandskap» (PAR)

og

«Pandemiretorikk, tillit og sosiale medier: Risikokommunikasjonsstrategier og offentlige reaksjoner i et medielandskap i endring» (PAR-TS)

Doktorgradsprosjektet skal relateres til temaer i minst ett av disse sistnevnte prosjektene, men gå ut over dem ved å ha en egen problemstilling, tilføre ny empiri og inkludere framgangsmåter som er nyskapende teoretisk og/eller metodisk.

Kandidaten som tilsettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden PhD. Den som tilsettes forventes å gå inn i forskningsmiljøet til POLKOM og bidra til faglig utvikling her. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Tilsettingen av kandidaten gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen medievitenskap eller tilsvarende utdanning som legger vekt på politisk kommunikasjon.
 • Avsluttende grad skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist.
 • Kandidater må demonstrere kjennskap til norsk politisk kontekst og kunne analysere norsk empirisk materiale.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk. POLKOM er et forskningsmiljø som ønsker å studere norsk og skandinavisk politisk virkelighet. Derfor ønsker vi kandidater som kan analysere empirisk datamateriale relevant for norsk kontekst.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo og HF, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • Relevans for de to nevnte POLKOM-prosjektene og mulighet for integrasjon i disse
 • Prosjektets vitenskapelige kvalitet og nyskapning
 • Søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • Søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 482 000 til kr. 526 000 avhengig av kompetanse, i stilling som doktorgradsstipendiat
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • Karakterutskrifter for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (se mal for prosjektbeskrivelse), inkludert fremdriftsplan

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS