LEDIG STILLING VED SINTEF

PhD i ledelse og styring av digitaliseringsarbeid

Deadline: 15.06.2022

PhD i ledelse og styring av digitaliseringsarbeid ved Senter for effektiv digitalisering av offentlig sektor (EDOS) ved SimulaMet

PhD i ledelse og styring av digitaliseringsarbeid ved

Senter for effektiv digitalisering av offentlig sektor (EDOS) ved SimulaMet

SimulaMet

Simula Research Laboratory AS is a publicly owned research lab located in downtown Oslo, Norway. Simula conducts Information and Communication Technology (ICT) research in the fields of scientific computing, software engineering, communication systems, machine learning and cybersecurity.


Simula's main objective is to create knowledge about fundamental scientific challenges that are of genuine value for society. This is achieved through high-quality research, education of graduate students, industry collaboration, technology transfer, and commercialization. Since 2001, scientific evaluations conducted by the Research Council of Norway have repeatedly placed Simula at the forefront of international research in ICT. The most recent in-depth evaluation was published in 2017, grading the full range of research at Simula as “excellent”.


Simula appreciates diversity. We currently employ approximately 155 individuals from 35 countries and strive to create a family-friendly working environment. We are an equal opportunity employer and encourage women to apply.


Simula has a close collaboration with leading universities in Norway and abroad, both in terms of research and education, and facilitates extended research stays abroad. Our Master's and PhD students conduct their research at Simula, and attend courses and receive their degrees from university partners.


Norway is famous for its outdoor scenery, with gorgeous fjords, waterfalls and mountain ranges. Moreover, Norway is a safe and peaceful country with a thriving economy, offering a high standard of living and all the benefits of a social-democratic welfare state, such as social security and universal public healthcare.


Learn more about Norway: Official travel guide to Norway

(English version will follow)

Vil du bidra med økt kunnskap om hvordan utvikling av digitale tjenester kan gjøres mer effektivt, hvordan unngå mislykket IT-utvikling, og hvordan øke oppnådd nytte med digitalisering?

SimulaMet sitt forskningssenter for Effektiv Digitalisering av Offentlig Sektor (EDOS) ble opprettet i 2020 med støtte fra Kommunal og Distriktsdepartementet. Det overordnede formålet er å bidra med forskning som kan føre til effektiv digitalisering av offentlig sektor. Forskningen vil være tverrfaglig og i stor grad basert på empiriske undersøkelser, som datainnhenting fra digitaliseringsarbeid, eksperimenter og spørreundersøkelser.

Temaer som vil være sentrale omfatter blant annet:

 • Prosesser og organisering for bedre realisering av gevinster og nytte
 • Smidige arbeidsprosesser og smidig organisering av programvareutvikling
 • Planlegging og styring av IT-prosjekter og produktutvikling
 • Kompetanseevaluering og ressursstyring
 • Samarbeids og avtaleformer mellom aktører

Forskningen skjer i nært samarbeid med offentlige etater, næringslivet og forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. Formidling og kompetanseoverføring til offentlig sektor og andre aktører vektlegges. Senteret er ledet av professor Magne Jørgensen og har for tiden tre seniorforskere og to PhD-studenter.

Dine arbeidsoppgaver

 • Design, planlegging og gjennomføring av empiriske undersøkelser på digitaliseringsarbeid
 • Analyse av kvalitative og kvantitative empiriske data
 • Skriving av vitenskaplig artikler og presentasjon på konferanser
 • Samarbeid med andre forskere i forskningsgruppa og eksternt
 • Formidling og kompetanseoverføring til offentlig sektor og andre aktører vektlegges

Hvem vi ser etter

Vi ser etter en person med svært gode analytiske evner, interesse for empiriske undersøkelser, og ønske om å bidra til at digitaliseringsarbeid blir gjennomført mer effektivt og med bedre nytteoppnåelse.

Norskkunnskaper (eventuelt svensk eller dansk) er en fordel for data/kunnskapsinnhenting og spredning, mens engelsk vil være publiseringsspråket for forskningsartikler.

Dine kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen informatikk, datateknologi, prosjektledelse, samfunnsøkonomi, organisasjon og ledelse, psykologi eller andre relevante fagområder.
 • Mastergrad med minst B som gjennomsnitt.
 • Erfaring fra gjennomføring av digitaliseringsarbeid i offentlig eller privat sektor er en fordel.

Vi kan tilby deg

 • En uformell og inkluderende arbeidsplass bestående av et svært kompetent og motivert team av internasjonale forskere og ingeniører.
 • Store muligheter for vekst og utvikling.
 • Konkurransedyktig kompensasjonspakke med utmerket pensjons- og forsikringsordning.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for fjernarbeid deler av uken.
 • Flyttehjelp for kandidater fra utlandet: midlertidig bosted, visum, gratis norskkurs m.m.
 • Konkurransedyktig startlønn for PhD studenter: NOK 491.200
 • Andre fordeler: tilgang til firmahytter, sosiale arrangementer, sjenerøse utstyrsbudsjetter (f.eks. datamaskin, telefon og abonnement), subsidierte kantinemåltider, omfattende reise-/helseforsikring, etc.
 • Administrativ forskningsstøtte: for eksempel kvalitetssikringsprosess for tilskuddsforslag (inkludert RCN- og EU-programmer).
 • Faglig utvikling og forskerutdanningsmuligheter gjennom Simula Academy.
 • Fleksibilitet i arbeidsforhold: våre ansattes helse og velvære er en prioritet, og vi oppfordrer dem til å bruke våre fleksible arbeidsordninger for å bidra til å balansere arbeids- og privatliv effektivt.

Søknadskrav

Interesserte søkere bes om å sende inn følgende dokumenter

 • Curriculum vitae: oppsummer din utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring (relevant akademisk eller industrielt arbeid), liste over vitenskapelige publikasjoner osv.
 • Følgebrev: skisser din motivasjon for å søke, relevant erfaring og kvalifikasjoner, forskningsinteresser og hvordan/hvorfor du er kvalifisert for stillingen;
 • Annet: karakterutskrift fra bachelor- og mastergrad
 • Kontaktinformasjon til to referanser, inkludert masterveileder(e).

Søknadsfrist: 15.juni, 2022.

Vi oppfordrer til å sende inn søknader fortløpende da søknader vil bli vurdert på en rullende basis.

Oppstartsdato: Etter avtale.

For mer informasjon:

Les mer om å jobbe i Simula her.

SimulaMet bruker Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

I følge Offentleglova kan informasjon om søkerne bli inkludert på en offentlig søkerliste. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

English:

PhD in management of digitalization work at Center for effective digitalization of the public sector (EDOS) at SimulaMet

Do you want to contribute to increased knowledge on how the development of digital services can be performed more effectively, how to avoid failed software development and how to increase the benefits from digitalization work?

SimulaMet established in 2020 a research center for effective digitalization of the public sector with support from the Ministry of Local Government and Regional Development. The main goal of the center is to contribute with research that can lead to better digitalization of the public sector. The research is interdisciplinary and to a large extent based on empirical research, such as data collection in public and private sector digitization work, experiments, observational studies and survey-based studies.

Topics of particular interest include among others:

 • Processes and organizations for better benefits management
 • Agile software development and organization
 • Management of IT-projects and product development
 • Evaluation of skill and resource management
 • Processes and organization for better collaboration among digitalization actors

The research is conducted in close collaboration with public organizations, software companies and other research groups in Norway and internationally. An emphasis is put on transfer of knowledge to the public and the private sector. The center is led by professor Magne Jørgensen and currently has three senior researchers and two PhD-students.

What you will do

 • Designing, planning and execution of empirical studies on digitalization work
 • Analysis of empirical quantitative and qualitative data
 • Writing of scientific papers and presentation of your research at conferences
 • Collaboration with other researchers in the research group and externally
 • Knowledge transfer to and competence building in the public and private sector

What we are looking for

We are looking for a person with very strong analytical skills, interest in empirical studies, and a wish to contribute to effective digitalization work with better realization of benefits. Knowledge of a Scandinavian language is an advantage for the data collection and analysis of the digitization work in Norwegian organizations. English will be the main language for the publication of the research.

Your skills

 • Educational backgrounds include, but are not limited to, informatics, software engineering, project management, economy, organizational science or psychology.
 • Masters degree with good grades (corresponding to the grade B in Norway)
 • Experience from digitization work in the public or private sector is an advantage

What we offer

 • An informal and inclusive workplace consisting of a highly competent and motivated team of international researchers and engineers.
 • Great opportunities for growth and development.
 • Competitive compensation package with excellent pension and insurance scheme.
 • Relocation assistance for candidates from abroad: accommodation, visas, complimentary Norwegian language courses, etc.
 • A competitive starting salary for PhD students: NOK 491.200
 • Numerous benefits: access to company cabins, sponsored social events, generous equipment budgets (e.g., computer, phone and subscription), subsidized canteen meals, comprehensive travel/health insurance policy, etc.
 • Administrative research support: e.g., quality assurance process for grant proposals (including RCN and EU programs).
 • Professional development and researcher training opportunities through the Simula Academy.
 • Flexibility in working conditions: our employees’ health and well-being is a priority and we encourage them to make use of our flexible work arrangements to help balance their work and home lives efficiently.

See (www.simula.no/careers) for more details.

Application requirements

Interested applicants are requested to submit the following:

 • Curriculum vitae: summarize your educational background, working experience (in particular, any relevant academic or industrial work), list of scientific publications, etc
 • Cover letter: outline your motivation for applying, relevant experience and qualifications, research interests and how/why you are qualified for the position;
 • Other: transcripts from Bachelor and Master degrees
 • Contact information of two references, including Master supervisor(s).

Application deadline: June 15, 2022.

Applications will be evaluated on a rolling basis until the position has been filled.Starting dateThe be agreed upon.

Contact:

For more information:Simula Research Laboratory uses Semac´s background check in our recruitment process.

According to the Norwegian Freedom and Information Act (Offentleglova) information about the applicant may be included in the public applicant list, also in cases where the applicant has requested non-disclosure.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS