Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor eller ph.d-stipendiat i rettsvitenskap på prosjektet LAW22JULY: RIPPLES

Søknadsfrist: 15.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Postdoctoral Fellow or PhD Fellow in Law / Postdoktor eller ph.d-stipendiat i rettsvitenskap på prosjektet LAW22JULY: RIPPLES

Om stillingen

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation: Embedding Security). Prosjektet er ledet av professor Kristin Bergtora Sandvik, og finansiert med midler fra Norges Forskningsråd under SAMRISK II-programmet (samfunnssikkerhet). Prosjektet skal nå ansette en ph.d.-stipendiat eller postdoktor i rettsvitenskap. Den som ansettes skal ha arbeidsplass på Institutt for offentlig rett, men skal også inngå i prosjektets tverrfaglige forskergruppe.

Tilsetting er i utgangspunktet for tre år. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det avtales tilsetting for fire år med 25 % undervisningsplikt. For en postdoktor vil en treårig stilling ha 10 % undervisningsplikt.

Stipendiatstillinger er utdanningsstillinger og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som tilsettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Mer om stillingen

RIPPLES er en hovedkomponent i fakultetets initiativ for å minnes terrorhandlingene 22. juli 2011. Det er et tverrfaglig prosjekt som kartlegger og problematiserer et knippe av de rettslige ettervirkningene av terrorhandlingene, med særlig vekt på det sivilrettslige. Mens rettslige spørsmål tilknyttet straffesaken har vært belyst i sakprosa og faglitteratur, har de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av 22. juli ikke blitt gjenstand for samme faglige oppmerksomhet. Prosjektet kombinerer juss, rettssosiologi, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22. juli. Den som ansettes vil altså inngå i en gruppe av forskere med ulik faglig bakgrunn, som skal møtes jevnlig og arbeide tett sammen. Prosjektet inkluderer en komparativ studie av terrorangrepene i Manchester i 1992, 1996 og 2017, og samarbeider med flere britiske universiteter.

Prosjektet er opptatt av den spesielle rollen retten har som styringsredskap i velferdsstaten, og hvordan ideer og premisser om likeverd, likhet, deltagelse og tillit gjennomsyrer rettslig styring. 22. juli var en ekstraordinær begivenhet som truet disse grunnleggende verdiene. Staten og rettsapparatet svarte i det store med sine ordinære virkemidler: lovendringer og saksbehandling i ordinære forvaltingsorganer. Vi vil studere hvilken rolle retten spiller i å gjenopprette og støtte opp under samfunnssikkerheten, i bred forstand, i etterkant av voldelig ekstremisme.

Den utlyste stillingen skal bidra innenfor ett av kjernetemaene i prosjektet: økonomisk støtte til overlevende, pårørende og etterlatte. Både voldsoffererstatning og trygdeytelser er relevante ytelser i velferdsstaten. Delprosjektet skal bidra til forståelsen av hvordan disse ordningene har fungert, blitt utviklet og endret seg i tiden etter 22. juli. Det forutsettes derfor at rettsvitenskapelige analyse kombineres/suppleres med kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode.

Delprosjektet skal samle og analysere ulike typer data. I tillegg til dokumenter fra rettslige institusjoner og mekanismer, vil dette omfatte intervjuer med ulike aktører, og dekning i massemedia.

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning.
 • Søkere til stilling som postdoktor må ha en norsk ph.d-grad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning. Doktorgradsavhandlingen må være godkjent ved søknadstidspunktet.
 • Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling, og skal lede frem til en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo. Det er en forutsetning at den som tilsettes som stipendiat kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har ca. 50 stipendiater. Les mer om krav for opptak til ph.d.-programmet her.
 • Siden RIPPLES involverer forskning på norskspråklige kilder, må søkeren beherske norsk (eller annet skandinavisk språk) muntlig og skriftlig. Delprosjektet involverer innsamling og analyse av kvalitativt materiale, som intervjuer, så erfaring med slike metoder vil telle positivt.
 • Søkeren må utvikle en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Denne må vise hvordan søkeren vil gå frem for å gjennomføre en slik studie, hva som vil være de sentrale problemstillingene, hvilke teorier og metoder hen vil jobbe med, og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. I prosjektbeskrivelsen må det fremgå hva som er prosjektets relevans og betydning for RIPPLES-prosjektet samlet sett.

Den endelige planen for prosjektet vil utformes i samråd med prosjektleder og eventuelle veileder/e etter tilsetting.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens rettsvitenskapelige og samfunnsmessige kvalitet og relevans for RIPPLES.

Ved vurdering av søknadene vil det også bli lagt stor vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre det foreslåtte prosjektet, inkludert eventuell annen skriftlig produksjon, dokumentert evne til gjennomføring av tidligere prosjekter, og karakterer.

Siden RIPPLES er et tverrfaglig samarbeid, vil erfaring med tverrfaglig samarbeid telle positivt.

Dersom søkere for øvrig vurderes å stille omtrent likt, foretrekkes søkere til stilling som postdoktor.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • lønn fra NOK 532 300,- til 594 400,- per årsverk ved tilsetting som postdoktorstipendiat; for tilsetting som ph.d.-stipendiat NOK 479 600,- til 523 200,- per årsverk
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • deltakelse i en inspirerende tverrfaglig prosjektgruppe som skal jobbe tett sammen
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som inkluderer beskrivelse av søkerens motivasjon og forskningsinteresser
 • En prosjektbeskrivelse på 5-10 sider (jf. avsnittet om vurderingsgrunnlag)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, og faglig arbeid
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden), attester, fullstendig publikasjonsliste, og eventuell annen relevant dokumentasjon. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem
 • Inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæringer
 • Inntil tre referanser (navn, e-postadresse, telefonnummer og relasjon til søkeren)

Husk at alle dokumenter må være tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad og alle vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Den som ansettes, må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål, kontakt:

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen, kontakt Marianne Gjerstad, e-mail: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS