LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiatstilling innen velferdsytelser og sosial ulikhet

Søknadsfrist: 13.03.2023

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en treårig PhD-stipendiatstilling ved Institutt for sosialfag innen temaområdet velferdsstat og sosial ulikhet.

Aktuelle problemområder kan for eksempel være i hvilken grad det har vært endringer over tid i hvor økonomisk utjamnende (ulike) norske velferdsytelser virker, i hvilken grad tilstrekkeligheten i ytelsene har endret seg eller i hvilken grad det har vært endringer i «take-up» av personer som blir rammet av eksempelvis arbeidsløshet og fattigdom eller blir syke / har nedsatt helse. Sosialpolitikkens rolle i å motvirke sosial ulikhet – mellom sosioøkonomiske grupper, kjønn, innvandrere/majoritet eller kombinasjoner av disse - i viktige utfall som arbeidsdeltakelse, utdanning, helse eller familieformasjon, kan være aktuelt. Prosjektet kan og legge an livsløpsperspektiv eller en intergenerasjonell tilnærming til problemet. En kan og tenke seg komparative innfallsvinkler som studerer utviklingen av sammenhengen mellom velferdsstat/sosialpolitikk og sosial ulikhet i større eller mindre utvalg av velferdsstater.

Du vil som søker stå fritt til å skrive prosjektbeskrivelse innenfor rammen av dette temaområdet, men det forventes at kvantitative data og analyser utgjør en sentral del, og at det redegjøres for relevante kvantitative data og metoder som er velegnet for valgt problemstilling. Prosjektet kan om ønskelig knyttes opp til ett av to større registerdataprosjekter ved instituttet, alternativt til øvrige norske eller internasjonale datakilder.

Vilkår for tiltredelse i stillingen er opptak på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap, spesialisering i sosialt arbeid og sosialpolitikk .

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning innen sosialt arbeid eller barnevern, eller andre relevante samfunnsvitenskapelige fag på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng). Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt.
 • god kompetanse innen kvantitativ metode
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement

Det er en fordel om du har:

 • inngående kjennskap til teori om sosial ulikhet

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i et internasjonalt forskningskollegium med mulighet for studieopphold ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en fireårsperiode. For søkere med undervisningskompetanse som er relevant for instituttet kan det bli vurdert fireårig tilsetting med 25% pliktarbeid.

Sakkyndig komite

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

For nærmere opplysninger om registerdataprosjektene ved instiuttet kontakt:

For øvrige opplysninger om stillingen kontakt

 • Instituttleder Anne Britt Djuve, tlf: 67237339
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geirdal, tlf: 67238150/ 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 501 200 (lønnstrinn 54).

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”Søk stillingen”. Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: [email protected]

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 23/00567

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS