Ledig stilling ved OsloMet

Stipendiat i INTEGRATE – forskning på samhandling rundt arbeidsinkludering

Søknadsfrist: 15.09.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

OsloMet – Storbyuniversitet, Senter for profesjonsstudier, utlyser en 3-årig ph.d.-stilling i forskningsprosjektet «Organizing for Outcome» (O4O). Har du relevant bakgrunn i for eksempel sosiologi, statsvitenskap, offentlig administrasjon, organisasjonsvitenskap, helsefag eller sosialt arbeid, er du velkommen til å søke.

Arbeidsområde

Organiseringen av samarbeid på tvers av ulike profesjoner og tjenester har lenge vært av interesse for både politikere og forskere. Spesielt for tjenester rettet mot vanskeligstilte borgere har integrerte tjenester blitt sett som en løsning på stadig mer fragmenterte helse- og velferdstjenester. Målet med O4O-prosjektet er å undersøke forbindelsene mellom organiseringen av tjenestene og mål om arbeidsinkludering for grupper med komplekse tjenestebehov. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Ph.d.- stillingen er knyttet til en kvalitativ case-studie av samspillet mellom policy, styring, organisering og profesjoner i lokale tjenester rettet mot unge utenfor utdanning og arbeidsliv (NEETs). Her vil stipendiaten samarbeide med seniorforskere i O4O-prosjektet. Studien er utformet for å være sammenlignbar med en lignende studie i Sverige. Dette påvirker utvelgelsen av lokale case (kommuner) og temaene som skal dekkes i datainnsamlingen. Stipendiaten står imidlertid fritt til å velge sin egen tilnærming til analysen og eventuelt utvide datainnsamlingen.

O4O-prosjektet og ph.d.-prosjektet er tilknyttet kjerneforskningsgruppen INTEGRATE. Forskningsgruppen studerer tjenesteintegrasjon i NAV og med samarbeidspartnere og hvordan dette bidrar til arbeidsmarkedsinkludering blant innbyggere med komplekse tjenestebehov. INTEGRATE involverer forskere fra OsloMet og Høgskolen i Innlandet (HINN). I tillegg til seniorforskerne, har INTEGRATE i dag to postdoktorstillinger og fire ph.d.-stillinger. INTEGRATEs ekspertpanel representerer en mulighet til å drøfte ph.d.-prosjektet med internasjonalt anerkjente forskere på feltet.

Stillingen er plassert ved Senter for profesjonsstudier – SPS, https://www.oslomet.no/om/sps . SPS har, som INTEGRATE, en tverrfaglig forskningsprofil og mangfoldig metodebruk. Forskningstemaene inkluderer profesjonsetikk, profesjonskunnskap og kompetanse, profesjoner, policy og styring, samt profesjonenes arbeidsmarked og arbeidsorganisasjoner. Det er et krav at kandidaten blir tatt opp på ph.d.-programmet i Profesjonsstudier.

Les mer om senteret og våre forskergrupper, https://www.oslomet.no/om/sps/forskning

Les mer om INTEGRATE, https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/integrate

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Mastergrad (120 studiepoeng og minst B) i et relevant fagområde
 • God kjennskap til kvalitative metoder
 • Gode norsk- (eller annet skandinavisk språk) og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Ønskede egenskaper

 • Stor interesse for forskning
 • Analytisk kapasitet
 • Besluttsomhet, selvstendiget og samarbeidsevner

Relevant forskningserfaring, akademiske publikasjoner og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser verdsettes, men er ikke et krav.

Prosjektskisse

I tillegg til søknaden må du presentere en skriftlig skisse som beskriver din forskningsinteresse, teoretisk perspektiv, analytisk tilnærming og foreslåtte temaer / forskningsspørsmål for artiklene / avhandlingen. Skissen må være på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk. Kandidaten som tilbys stillingen må videreutvikle skissen til en prosjektbeskrivelse, som vil legges til grunn for å vurdere opptak til ph.d-programmet.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Ekspertvurdering

Som det første trinnet i evalueringsprosessen vil en komité gjennomgå alle søknader og rangere dem. De beste søkerne vil bli gjennomgått av et sakkyndig utvalg. Etter det sakkyndige utvalgets vurdering, vil de høyest rangerte kandidatene bli invitert til et intervju.

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • medlemskap i en aktiv forskergruppe for faglig utvikling
 • deltakelse i et stort, aktivt og inkluderende stipendiatmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse, https://www.spk.no/
 • gode velferdsordninger
 • arbeidsplass sentralt i Oslo

Nærmere opplysninger

Mer informasjon om INTEGRATE samt spesifikk informasjon om O4O og den planlagte studien er tilgjengelig ved forespørsel til:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, 479 600. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse som beskrevet ovenfor (Minimum 5 sider, maksimum 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 15.09.2020

Ref: 20/05435

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen