LEDIG STILLING VED OSLOMET

Postdoktor - Forskning på omsorg for gamle foreldre og arbeidsmarkedsdeltagelse

Søknadsfrist: 03.06.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

En midlertidig postdoktor stilling innenfor forskningsfeltet familieomsorg og arbeidslivsdeltakelse tilbys for perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2023 ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Kandidaten vil bli tilknyttet prosjektet Combining Work and Care for Older Parents (CoWorkCare). Vi inviterer herved en forsker som har en PhD som er relevant for prosjektet CoWorkCare, til å søke på en stilling som postdoktor. Lenke til prosjektet CoWorkCare.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Arbeidsforskningsinstituttet AFI er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Instituttet har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere. Instituttet huser 54 forskere.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn fra både samfunnsfag og humanistiske fag, som sosiologi, psykologi, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi og filosofi. Vi oppfordrer søkeren til å sjekke nettsiden vår for mer informasjon om instituttet. (https://www.oslomet.no/om/afi)

Forskerne ved AFI er organisert i fire forskningsgrupper:

 • Innovasjon og virksomhetsutvikling
 • Arbeid, ledelse og mestring
 • Arbeid, helse og inkludering
 • Velferdsstatens organisering

Postdoktoren vil bli tilknyttet forskningsgruppen Arbeid, ledelse og mestring, som kombinerer kunnskap om arbeidslivslivets overordnede utvikling med kompetanse innen ledelsesforskning, arbeidsmiljøforskning og konflikthåndtering. Arbeid, ledelse og mestring - OsloMet.

Prosjektet CoWorkCare

Prosjektet CoWorkCare er finansiert av Norges Forskningsråd og er et samarbeidsprosjekt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA OsloMet (prosjektlederansvar), Arbeidsforskningsinstituttet AFI OsloMet og Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forsking. Det overordnede målet for prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan omsorgsforpliktelser for gamle foreldre påvirker arbeidsmarkedsdeltakelsen til seniorene i arbeidslivet. Prosjektet har som ambisjon å videreformidle denne kunnskapen til beslutningstakere som utformer velferdsstats- og arbeidslivsdeltakelse for å minimere risikoen for at arbeidstakere:

1) faller ut av arbeidslivet,

2) reduserer arbeidstiden,

3) får reduserte inntekter

4) eller har en høy bruk av sykelønnsordningen eller pensjonsordninger Det teoretiske rammeverket for prosjektet er interessekonflikter som oppstår på grunn av økt etterspørsel etter eldreomsorg og økt mangel på arbeidskraft, og hvordan slike interessekonflikter kan løses. Interessekonflikter vil bli undersøkt både på mikro (betydningen av individuelle kjennetegn), meso (kjennetegn ved bedrifter) og makronivå (interessekonflikter mellom staten, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner).

Prosjektet er organisert i 4 arbeidspakker:

 • I arbeidspakke 1 undersøkes det ved hjelp av registerdata hvordan omsorgsforpliktelser overfor gamle foreldre påvirker inntekter og bruk av offentlige ytelser. Arbeidspakken vil belyse forskjeller mellom kvinner og menn, omsorgsgivere med eller uten innvandrerbakgrunn, omsorgsgivere med ulike sosioøkonomisk bakgrunn, og som bor i kommuner med ulikt innbyggertall
 • I arbeidspakke 2 gjennomføres store spørreundersøkelser blant ulike grupper av arbeidstakere for å analysere erfaringer med å kombinere jobb med omsorg, og deres behov for støtte.
 • Arbeidspakke 3 gjennomfører case studier i bedrifter i ulike deler av arbeidsmarkedet for å undersøke interessekonflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.
 • I arbeidspakke 4 gjennomføres tilsvarende case studier som i arbeidspakke 3 i bedrifter i Sverige og Norge.
 • I den siste arbeidspakken diskuteres, på basis av empiriske funn, virkemidler som kan fremme arbeidslivsdeltakelse blant arbeidstakere som yter omsorg til gamle foreldre.

Vi ønsker å rekruttere en postdoktor som skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av arbeidspakkene 3 og 4, som vil studere interessekonflikter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere når arbeidstakerne har omsorgsforpliktelser overfor gamle foreldre. Arbeidspakkene vil undersøke om slike konflikter varierer i bedrifter i ulike deler av arbeidsmarkedet, og om de er forskjellige i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg har arbeidspakkene som mål å studere hvorvidt forskjeller mellom bedrifters for å håndtere interessekonflikter er større mellom sektorer enn mellom landene. Datainnsamlingene i arbeidspakkene krever at postdoktoren snakker flytende norsk og har kvalitativ metodekompetanse. Postdoktoren må publisere resultater fra data som er samlet inn i høyt rangerte engelskspråklige vitenskapelige tidsskrifter, samt formidle resultater på vitenskapelige konferanser og brukerkonferanser.

Arbeidsområder

Søkeren må ha interesse, kompetanse og erfaring innen arbeidslivsforskning, og det vil også være en fordel med kompetanse og erfaring innen velferdsstatsforskning.

Søkerens kvalifikasjoner

 • kvalitativ metodekompetanse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk og god kompetanse på norske forhold
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig
 • doktorgrad eller tilsvarende med samfunnsvitenskapelig relevans

Søkere som er i avslutningsfase av doktorgrads-/PhD-løp, og som har levert avhandlingen kan også søke.

Vi kan tilby

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • et godt og mangfoldig fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ: Postdoktor, stillingskode 1352, NOK 535 200 – NOK 694 400. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Søknad, sakkyndig vurdering

Innen søknadsfristen må søkeren sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • 4-5 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert søkerens doktorgradsarbeid)

Søknader vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Har søkeren dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected], mobil 98872442.

OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Eivind Falkum, koordinator for arbeidspakke 3 og 4 i CoWorkCare, mobil 91532721, eller epost [email protected]

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/04744

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS