LEDIG STILLING VED OSLOMET

Ph.d. -stipendiat - Fakultet for helsevitenskap (HV)

Søknadsfrist: 14.12.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ph.d. -stipendiat innen prosjektet « From visualization to observation: Usage, effect, and safety of video-supported triage in emergency medicine »

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen prosjektet telefonveiledet førstehjelp til skadde.Stillingen har en varighet på fire år med undervisningsplikt, og ønsket tiltredelse er 01.01.2021.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Stipendiaten vil bli tilknyttet forskningsgruppen Akutt kritisk syke og skadde pasienter.

Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Forskningsfelt

Telefonkontakt med medisinsk nødtelefon 113 (AMK) er ofte pasientens første kontakt med helsevesenet ved mistanke om akutt skade eller sykdom. AMK-operatører veileder i førstehjelp og fatter beslutninger som kan være avgjørende for pasientens liv og helse, under høyt tidspress og på sparsomt grunnlag. Våren 2020 ble det startet en pilot hvor AMK sentraler har testet bruk av video fra innringer til AMK, for å gi operatøren mer informasjon om pasientens tilstand. Operatøren vil da kunne bruke innringers mobilkamera til å filme pasienten. Video vil kunne gi pasienten raskere hjelp og samfunnet vil kunne spare store summer ved at pasienter håndteres på rett omsorgsnivå. Samtidig er det lite evidens for bruken eller nytten av video i AMK og økt pågang av informasjon kan ha uheldige konsekvenser for kommunikasjonen og beslutningsprosessen. Prosjektet vil undersøke operatørenes erfaring med video, beskrive hvilke typer hendelser video brukes til og undersøke om video har effekt på pasientbehandling.

I dette prosjektet vil ph.d. – stipendiaten generere og analysere data fra blant annet operatører i AMK, lydlogger fra AMK og traumeregisteret. Ph.d. – prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons beredskap (KoKom), og ph.d.- stipendiaten vil samarbeide tett med erfarne forskere fra disse institusjonene.

Med dette som bakgrunn utlyser Institutt for sykepleie en stipendiatstilling knyttet til prosjektet « From visualization to observation: Usage, effect, and safety of video-supported triage in emergency medicine ».

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

• mastergrad (120 stp/ECTS) eller tilsvarende innen helsefag, medisin eller statistikk

• klinisk erfaring fra akuttmedisin (AMK, ambulanse eller legevakt/akuttmottak)• god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

• erfaring med kvantitativ metode og bruk av registerdata

Det er en fordel med:

• kjennskap til telefonisk- og videoveiledning av pasienter/pårørende ved medisinsk nødtelefon»

• kunnskap om og interesse for medisinsk nødmeldetjeneste

• kunnskap om den akuttmedisinske kjeden

• erfaring med publisering av vitenskapelige artikler

• relevant forsknings- og utviklingsarbeid

Vilkår

• Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Her kan du lese mer om kriterier for opptak.

• Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Nødvendige personlige egenskaper for stillingen:

• evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet

• faglig engasjement og gjennomføringsevne

• gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

• en spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet

• et stimulerende og tverrfaglig forskningsmiljø• deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk

• gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 479 600 per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen og prosjektet, kontakt:

For ev. spørsmål om registering av søknad, kontakt HR ved Malin Larsen [email protected]

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt [email protected]

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “Logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:· søknad, CV og kopier av vitnemål, karakterutskrift og attester· utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Her kan du lese mer om godkjenning av utdanning. · et motivasjonsbrev der du begrunner hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)· masteroppgave/hovedfagsoppgave· liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 14.12.20

Ref: 20/11083

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS