Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiatstilling i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 31.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for europarett ved Nordisk institutt for sjørett forsker og underviser i EU- og EØS-rett. I tillegg arrangerer senteret kurs og seminarer om aktuelle EU- og EØS-rettslige temaer. Senteret har utstrakt samarbeid med eksterne institusjoner. Biblioteket ved Senter for Europarett er et vel ansett dokumentasjonssenter for europarettslige kilder.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, er det ledig en stilling som stipendiat i rettsvitenskap. Tiltredelse etter avtale.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25 % arbeidsplikt. Tilsetting for 4 år forutsetter at stipendiaten kan fylle et udekket undervisningsbehov.

Mer om stillingen

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd under SAMRISK-programmet. Stipendiaten skal delta i prosjektet: ProCritS - Public Procurement of Critical Services – Analysis of Effects on Societal Safety.

Om prosjektet, se https://www.uis.no/research-and-phd-studies/seros/public-procurement-of-critical-services/

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Prosjektet belyser mulighetsrommet og forutsetningene for å ivareta samfunnssikkerhets- og beredskapsfunksjoner innenfor de rammer EØS- lovgivningen om offentlige anskaffelser setter.

Prosjektet er et samarbeid mellom sikkerhetsforskere og jurister. Prosjektet vil samle data og analysere hvordan samfunnssikkerhet tilrettelegges for og spesifiseres i myndighetenes kjøp av tjenester. Forskningen vil legge særlig vekt på tjenester innen transport av kritisk syke, vekterarbeid og sikring.

Juristenes rolle i prosjektet er å analysere norsk og europeisk rett knyttet til offentlige anskaffelser blant annet basert på problemstillinger de innsamlede data gir.

I tillegg til stipendiatstillingen i rettsvitenskap inkluderer prosjektet en stipendiatstilling i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, og prosjektet gjennomføres av en internasjonal forskergruppe i samarbeid med eksperter fra offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Doktorgradsprosjektet vil trekke veksler på de øvrige arbeidspakkene i prosjektet og det forventes at den som ansettes drar nytte av og involverer den andre stipendiaten i arbeidet sitt.

Kvalifikasjonskrav

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det er en forutsetning at den som søker kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Tilsetting i stillingen krever norsk mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende juridisk utdannelse.

Søkere må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5 -10 sider. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i tilsettingsperioden.

Det kreves gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på karakterer, skriftlig produksjon, og kvalifikasjoner knyttet til regelverket om offentlig anskaffelser. Det legges videre vekt på prosjektbeskrivelsen og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Tilsetting kan skje for 3 år uten undervisningsplikt eller for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt. Tilsetting for 4 år forutsetter at den enkelte kandidat kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet.

Vi tilbyr

  • Lønn fra 479 600,- til 523 200,- pr. år
  • Et hyggelig, lærerikt og utviklende arbeidsmiljø
  • God pensjonsordning i Statens personkasse
  • Stilling i en IA-virksomhet
  • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
  • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste.
  • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeider er skrevet av flere forfattere må arbeidsdelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Personalkonsulent Siri Martenson, e-post: [email protected]

Søk på stillingen