Stilling:

Stipendiat ved SFF NORMENT, K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning

Søknadsfrist 28.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Norment: Norsk senter for forskning på mentale lidelser er underlagt Institutt for klinisk medisin (Klinmed). Klinmed har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

En stilling som stipendiat er ledig ved SFF NORMENT, K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Stillingen er knyttet til Institutt for klinisk medisin med arbeidssted på Oslo universitetssykehus.

Den aktuelle stillingen er knyttet til senterets Translasjonsmultimodale-magnetresonansavbildningsgruppe og Gruppe for strukturell hjerneavbildning, som driver pasientrettet translasjonsforskning og vil gjøre bildediagnostisk og elektrofysiologisk karakterisering av prosjektdeltakernes hjerne. De forskjellige forskningsgruppene er lokalisert ved Diakonhjemmets sykehus og Ullevål sykehus, og stillingen gir en unik mulighet for moderne translasjonsforskning ved psykiske lidelser (http://www.med.uio.no/norment/).

Mer om stillingen

Stillingen er treårig. Den som tilsettes skal bidra til å gjennomføre den kliniske translasjonsforskningen i senteret, og stillingsinnholdet inkluderer deltakelse i klinisk kartlegging av prosjektdeltakere ved hjelp av pasientintervjuer og andre undersøkelser.

Det forventes at ph.d.-studenten, som en del av doktorgradsprogram, skal være involvert i et prosjekt om myelin i hjernen, som undersøkes med MRI og skal relateres til data fra kliniske, genetiske og elektrofysiologiske (EEG) studier. Prosjektet vil benytte vår store database og gi mulighet til unike studier av sammenhenger mellom hjernemorfologiske mål og kliniske kjennetegn, nevropsykologisk profil samt genetiske eller elektro-fysiologiske data.

Søker må i samarbeid med sin veileder legge fram et forsknings-prosjekt. Prosjektbeskrivelsen må inkludere tema, problemstillinger, valg av teori og metode og tidsplan for studiet.

Det forutsettes at prosjektet ligger innenfor NORMENTs forskningsprogram om myelinrelaterte hjernemorfologiske mål og sammenheng med kliniske, genetiske og elektrofysiologiske data.

Utkast til forskningsprosjekt legges frem i etterkant av ansettelse.

Opptak til doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) i løpet av stipendiatperioden.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets ph.d.-program, vises det til følgende nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/ . Karakterkrav for opptak på ph.d.-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: (https://www.med.uio.no/forskning/phd/ )

Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du på følgende lenke:

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060131-0102-001.html

Kvalifikasjonskrav

 • Klinisk grunnutdanning (Cand. Med. eller cand. psychol.).
 • Svært god norsk og engelsk språkbeherskelse muntlig og skriftlig.
 • Interesse og motivasjon for forskning på psykiske lidelser.
 • Klinisk erfaring vektlegges og erfaring fra utredning og behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser er en fordel.
 • Erfaring fra MRI-forskning er en fordel.
 • Erfaring fra EEG-forskning er en fordel.
 • Erfaring fra statistisk data-analyse og programmering er en fordel.

Ved vurdering av søknadene vil søkernes faglige og personlige egnethet for stillingen samt forutsetninger for å gjennomføre prosjektet vektlegges.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • jobb ved landets største forskningsmiljø innen psykiske lidelser
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • årslønn etter kvalifikasjoner, fra kroner 449.400 til kroner 497.000

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til>

Alle henvendelser vedr. registrering av søknad og/eller søknadsprosess, rettes til personalrådgiver Erlend Huglen ([email protected] ).

Søk stillingen