Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen galenisk farmasi

Søknadsfrist: 28.06.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet

i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat innen galenisk farmasi ledig ved Farmasøytisk institutt.

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid dersom kandidaten behersker norsk (eller et annet skandinavisk språk). Pliktarbeidet vil bestå av undervisning på masterstudiet i farmasi, hvor undervisningsspråk er norsk/skandinavisk. Dersom språkkravet ikke er oppfylt vil kandidaten kunne tilsettes for en periode på 3 år.

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.10.2019.

Mer om stillingen

Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen «Personalized Dosage Form Design» (PersDrug) https://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/grupper/persdrug/ ved Farmasøytisk institutt.

Erkjennelsen av individuell variabilitet i forhold til legemidler, basert på diagnose, genotype, biomarkører mm., skaper behov for helt nye farmasøytiske produkter og produksjonsmetoder som gir mulighet for å skreddersy slik behandling. Forskningsgruppen fokuserer både på persontilpasset dosering for enkeltindivider, og små pasientgrupper, samt alderstilpassede legemidler til barn.

Ph.D. prosjektet vil fokusere på utvikling og karakterisering av nye formuleringer for persontilpasset dosering. Ph.D. prosjektet kan vinkles i to retninger avhengig av søkers erfaring og interesse: a) teknologisk med fokus på bruk av ny teknologi som 3D printing og amorfe formuleringer eller b) biofarmasøytisk med vekt på utvikling av «nanosystemer-i-en tørr-matriks» (f.eks. nanopartikler i en oral eller buccal film) hvor karakterisering av formuleringen ved hjelp av cellestudier blir et viktig verktøy. Begge retninger vil bygge videre på etablert prosjekter. De nye formuleringene vil bli karakterisert ved blant annet frisettingsstudier, mekaniske egenskaper, kalorimetriske metoder (DSC, nanoDSC) og andre relevante kvaliteter, med den overordnede hensikt å forstå det nye systemet og hvordan det interagerer med biologien.

Prosjektet vil bli utført i samarbeid med kliniske miljøer, og i tett samarbeid med både nasjonale og internasjonale partnere, bl.a. gjennom det nordiske forskningsnettverket Nordic POP (Patient Oriented Products) https://nordicpop.ku.dk/. Stipendiaten vil også bli tilknyttet den nasjonale forskerskolen i farmasi (NFIF).

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Absolutte krav:

 • Søker må ha en mastergrad eller tilsvarende innen farmasi
 • Utenlandsk avsluttet grad i farmasi (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på engelsk
 • Tiltredelse senest 1. oktober 2019

Andre vurderingskriterier:

 • Det er en fordel med masteroppgave og/eller annen forskningserfaring innen galenisk farmasi
 • Erfaring fra farmasøytisk industri eller annen legemiddelproduksjon (f.eks. i sykehusapotek) vil vektlegges
 • Dokumentert interesse for persontilpasset medisin, spesielt forskning på nye formuleringer og teknologier som muliggjør persontilpasset dosering er ønskelig
 • Erfaring med «computer aided design» (CAD), 3D printing og/eller erfaring med amorfe legemiddelsystemer og karakterisering av slike er en fordel
 • Erfaring med dyrking av celler og ulike typer cellestudier (permeabilitet, biokompatibilitet, mucoadhesjon) er en fordel
 • Av hensyn til undervisningsplikten må den som tilsettes i en 4 års stilling beherske et skandinavisk språk, og blant annet kunne delta i den praktiske laboratorieundervisningen i galenisk farmasi. Dersom språkkravet ikke er oppfylt vil kandidaten kunne tilsettes for 3 år uten pliktarbeid forutsatt at andre kvalifikasjoner vurderes som meget sterke

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å kunne gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet. Vi ønsker en initiativrik og selvstendig medarbeider med høy arbeidskapasitet. Kandidaten bør ha evne til å jobbe i «team» og bidra til å styrke forskningsgruppens identitet. Evne til å kunne arbeide nøyaktig, strukturert og effektivt er vesentlig, og faglig nysgjerrighet, kreativitet og entusiasme er egenskaper som vil bli verdsatt.

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 479 600 – 523 200 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se her:

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 2285 1606.

Søk stillingen