Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i miljøhistorie

Søknadsfrist: 20.10.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for utvikling og miljø (SUM) er først og fremst en tverrfaglig forskningsinstitusjon, men tilbyr også PhD-kurs og et internasjonalt masterprogram: Development, Environment and Cultural Change.

SUMs forskning er for tiden sentrert rundt følgende tematiske områder: Bærekraftig utvikling og 2030-agendaen; global helse; rurale endringer; bærekraftig forbruk og energi; Kultur og etikk; mat og bærekraft; styresett for bærekraftig utvikling.
Forskningen ved SUM er organisert i åtte aktive forskergrupper.

Vi har en forskerskole som er åpen for stipendiater med miljø- og utviklingsinteresse, og er vertskap for flere nettverk og satsninger.Se våre hjemmesider for mer informasjon.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo har ledig en 3-årig stilling som PhD-stipendiat i miljøhistorie ved Senter for utvikling og miljø (SUM). Stillingen er ledig fra 1. Januar 2020.

Stillingen er del av prosjektet «Locative Technologies and the Human Sense of Place: Histories of Spatial Literacy, 1800-2020». Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program og ledet av professor Finn Arne Jørgensen i samarbeid med førsteamanuensis Karen Lykke Syse. Prosjektet inkluderer forskere ved både Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo.

Prosjektet som helhet vil sette navigeringsteknologiers innflytelse på stedssansen inn i et lengre historisk perspektiv, og søke å forstå hvordan folk har brukt ulike teknologier for å bevege seg gjennom og navigere i kjente og ukjente landskap. Prosjektet ønsker å forstå stedsansen i et historisk perspektiv ; utvikle begrepene mediering, annotering og delegering som analytiske verktøy for å forstå hvilken rolle lokaliseringsteknologier spiller i menneskers forhold til verden; og vurdere hvorvidt det er noen grunnleggende forskjeller i hvordan digitale og ikke-digitale former for lokaliseringsteknologi påvirker stedssansen, også i et kjønnsperspektiv.

Innenfor dette større prosjektet skal PhD-stipendiaten fokusere på hvordan norske turfolk har brukt ulike teknologier for å navigere og finne vei gjennom landskap. Med utgangspunkt i UiO’s mal for prosjektbeskrivelse, ønsker vi at søkere formulerer sine egne forskningsspørsmål og beskriver hvilke kilder han eller hun ønsker å studere. Det er viktig at prosjektbeskrivelsen er konkret og godt operasjonalisert, og at den forholder seg tydelig til spørsmålene som er formulert i hovedprosjektet. Klikk her for mal til prosjektbeskrivelse.

Målet er å studere hvordan er bred fortolkning av navigasjonsteknologi har bidratt til å forme naturopplevelser og hvordan eller hvorvidt dette har endret seg over tid. Materialet som skal studeres er historiske kilder (som bl.a. årbøker og arkivmateriale) fra interesseorganisasjoner som skaper, vedlikeholder og bruker turstier; reiseskildringer, litteratur; kunst, utstillinger; og arkiver fra ulike vitenskapelige og offentlige institusjoner. De fleste av disse kildene er på norsk, derfor er flytende ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk et absolutt krav. Gode evne i å tyde gotisk og historisk håndskrift for å kunne tilegne seg kildenes meningsinnhold vil være en fordel.

Stipendiaten vil i tillegg til doktorgraden forventes å bidra til å organisere en liten museumsutstilling som formidler forskningsfunn om lokaliseringsteknologi, og prosjekter med et kjønnsperspektiv er spesielt velkomne. Kandidater oppfordres til å utvikle prosjekter som bygger på tidligere erfaringer og interesser.

Mer om stillingen

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Oslo. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM) og Universitetet i Oslo. PhD-stipendiaten vil også samarbeide med forskerne på The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsområde ved Universitetet i Stavanger. Se http://newnatures.org/greenhouse/ for mer informasjon.

Fordi SUM først og fremst er et forskningssenter, utsteder SUM ikke doktorgrader. Den utvalgte kandidaten vil ha sitt arbeidssted på SUM, men en forutsetning for ansettelse er at kandidaten selv må søke og få opptak på doktorgradsprogrammet ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og følge forskerutdanningen ved HF.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • En fullført mastergrad innenfor kulturhistorie, miljøhistorie, miljø- og kulturstudier eller andre nærliggende fagfelt innen humaniora eller samfunnsvitenskap. Mastergraden må tilsvare 120 studiepoeng og inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng. Masteroppgaven må ha minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på at kandidaten:

 • er interessert i å jobbe tverrfaglig
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • et faglig stimulerende og godt arbeidsmiljø
 • lønn fra kr. 479 600 til kr. 513 600 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017/unntaksvis stillingskode 1378)
 • driftsmidler til forskning, reise, konferansedeltakelse, formidling, bøker og utstyr
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (3-5 sider).

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse (3-5 sider) for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet kulturhistorie. Prosjektskissen skal gjøre rede for tematikk, problemstilling, relevans, og teoretisk og metodisk tilnærming. Vi oppfordrer kandidater til å utforme intellektuelt spennende, nyskapende og gjennomførbare prosjektskisser som utforsker problemstillingene vi skisserer på en konkret og tydelig måte. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for komplett prosjektskisse finner du her - den foreløpige skissen må ta utgangspunkt i denne malen

 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Digital kopi av masteroppgave og eventuelle andre publikasjoner. Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om innholdet i stillingen:

For spørsmål angående søknadsprosessen:

Søk stillingen