Stilling:

Stipendiatstilling innenfor Nordisk registerforskning om helseulikhet, arbeidsdeltakelse og sosialpolitikk

Søknadsfrist: 17.03.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en treårig PhD-stipendiatstilling ved Institutt for sosialfag knyttet til det Nordiske forskningsprosjektet «Welfare state life courses: Social inequalities in the co-evolution of employment, health and critical life events (WELLIFE)». Tiltredelse i Stipendiatstillingen forutsetter opptak ved doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

WELLIFE-prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom fire nordiske universiteter (universitetene i Helsingfors (Deparment of Demography), København (Department of Public Health) og Stockholm (Centre for health equity studies). Formålet med prosjektet er å analysere sammenhengen mellom velferdspolitikken og sosiale ulikheter i helse og arbeid. Dette omfatter blant annet studier av hvordan utforming av kontantytelser, arbeidsmarkedspolitikk og velferdstjenester påvirker sosiøkonomiske og andre forskjeller.

Prosjektet består av omkring 15 personer ved de fire institusjonene, og den norske forskergruppen har per i dag 6 medlemmer. I WELLIFE vil vi også ansette fire postdoktorstipendiater – én i hvert land. Disse vil bli viktige samarbeidspartnere for stipendiaten når det gjelder muligheten for sammenlignende analyser. Det er forventet at stipendiaten benytter seg av disse mulighetene, både gjennom samarbeid, men også ved å besøke forskningsmiljøene der stipendiaten kan få muligheter til å analysere de nordiske dataene direkte.

Gjennom forprosjektet Contingent Life Courses (C-LIFE) har forskergruppen fått tilgang til et rikt datamateriale fra administrative registre i de fire landene som deltar i prosjektet. I Norge omfatter dette data fra SSBs database FD-trygd (inntekt, utdanning, demografi, familiekoplinger, arbeid, m.m.), diagnosedata fra NAV, og helsedata fra Norskpasientregister, Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret og Norsk pasientregister. Begge prosjektene er finansiert av Nordforsk. Prosjektleder er førsteamauensis Kjetil A. van der Wel.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

 • utdanning på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen sosialfag eller samfunnsvitenskap
 • gode kvalifikasjoner innenfor kvanitative metoder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og på engelsk
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapastitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement

Det er en fordel at du har:

 • erfaring med bruk av registerdata
 • erfaring innenfor velferdspolitisk forskning og forskning om sosiale ulikheter i helse
 • erfaring med longitudinelle metoder og livsløpsanalyser
 • relevant praksiserfaring fra en eller flere velferds- eller helsetjenester

Vilkår:

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaene i prosjektbeskrivelsen til WELLIFE (denne kan fås ved henvendelse til prosjektleder) og forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitik.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på norsk eller engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • PhD-prosjektet skal være artikkelbasert og minst to av artikkelplanene må inneholde godt begrunnede komparasjoner med minst ett av samarbeidslandene i WELLIFE.
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

 • Prosjektleder i WELLIFE, førsteamanuensis Kjetil A. van der Wel tlf: 90641606
 • Instituttleder Nicole Hennum, tlf: 938 91 096
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geridal, tlf: 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 449 000.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen tilHR Excellence in Research (HRS4R).

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Referansenummer: 19/00995

Søknadsfrist: 17.03.2019

Søk på stillingen